1 глас не стигна на временния председател Катя Бельова да стане магистрат №1

10 юли 2010 00:16   119 коментара   32491 прочита
К. Бельова
К. Бельова


К. Бельова

Разплака се и заяви: Съдът е моят живот, не искам да се говори зле за него

1 глас не достигна вчера на вр.и.д. административен ръководител на Окръжен съд - Благоевград Катя Бельова да стане магистрат -1 на Пиринско. След като на първия тур членовете на Висшия съдебен съвет гласуваха с 11 гласа “за” К. Бельова, с 6 “за” районен съдия Владимир Пензов и 2 “за” окръжен прокурор Христо Георгиев, първите двама кандидати за председателския пост стигнаха до балотаж.

В 13.40 часа вчера ВСС отново не успя да излъчи явен фафорит. 12 от членовете заявиха предпочитение за кандидатурата на К. Бельова, 6 гласуваха за Вл. Пензов, а 4 пуснаха празни бюлетини. Това означава, че ще бъде обявен нов конкурс за мястото на ексмагистрат -1 на Пиринско Красимир Аршинков.

Висшите магистрати проведоха изслушване на тримата кандидати, като всеки един в рамките на 20 минути разказа своята стратегия за управленитето на съда в Пиринско.

Вчера за близо 2 часа в Съдебната палата в Благоевград цареше тишина и спокойствие, като магистратите се бяха затворили в кабинетите си и чакаха с нетърпение да разберат кой ще е новият им шеф. Никой от тях не изключваше възможността да не се стигне до категоричен избор и да се обяви нова процедура по избор на председател на Окръжен съд - Благоевград, както и стана.

Ето как "Правен свят" отлази заседанието на ВСС:

В края на миналата година ВСС изпрати работна група в града, която трябваше да провери ситуацията в съда. Причината за това бяха множеството сигнали за конфликт на интереси срещу тогавашния шеф на БлОС Красимир Аршинков и съпругата му, която е адвокат.

През януари работната група докладва резултатите от проверката. Според тях наистина има съмнения за конфликт на интереси, има и съмнения за нарушения при използването на системата за случайното разпределение на делата и други. А микроклиматът в съда бил изключително лош.

През февруари трябваше да се състои избор на председател на съда. Яви се Красимир Аршинков, когото ВСС не избра.

Вчера кандидатите бяха трима - и.ф. шеф на съда Катя Бельова, която бе предложена от председателя на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов, Владимир Пензов, съдия в Районен съд - Благоевград, и Христо Георгиев - прокурор в Окръжна прокуратура в града.

Пред съвета Катя Бельова заяви, че като поела съда, открила пропуски в работата на съдебните служители, които не били добре подготвени. “Няма училище за съдебните служители, те идват направо от улицата”, обясни пропуските Бельова. Вече стриктно се следи делата да се разпределят на случаен принцип. Въвела е регистър за отводите и мотивите към тях. Откакто той работи, драстично са намалели отводите на съдиите по дела. “Знаете, че хората пускат жалби за всякакви неща и когато колега не иска да гледа делото, си прави отвод. Откакто има регистър, тази порочна практика намаля”, обясни още Бельова. Тя допълни, че за пет месеца, откакто е временен началник, е издала 211 заповеди, защото обстоятелствата го налагали и “за да бъдат научени хората да работят”. “Те манифестираха, че работят в кафенетата около съда”, възмути се Бельова.

Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев я попита какви според нея са причините, довели до тежкото положение в съда в Благоевград.

Първата реакция на съдия Бельова развесели съдиите. “Честно ли да отговоря?” - попита магистратът. И след като в залата се разнесе смях, тя пристъпи към отговора: “Това бяха междуличностните конфликти, има семейственост в гилдията, която се приема зле от обществото. Сега микроклиматът е подобрен. Съдът е моят живот. Не искам да се говори зле за него”, заключи Бельова, като в този момент не се сдържа и се разплака.

Кадровиците на Темида изслушаха и останалите двама кандидати, които наблегнаха на срочността, подобряване на обстановката и дисциплината.

По време на дебатите Божидар Сукнаров каза, че ще подкрепи Бельова, защото тя искрено представила своето становище, ще бъде по-добре приета от съдиите в БлОС, защото ако бъде назначен чужд човек, то магистратите могат да го провалят, неосъзнавайки, че така ще провалят и себе си.

Капка Костова, Галя Захарова и Цони Цонев пък заявиха, че ще подкрепят Владимир Пензов. Според тях Катя Бельова била неубедителна. Пет години е била заместник-председател на съда и не е предприела мерки за подобряване на обстановката там. А е имала повече правомощия от редовите съдии.

Сукнаров ги засече, че атмосферата е била такава, че всеки е изпълнявал само възложените му от Аршинков задачи.

Главният инспектор Ана Караиванова се намеси и каза, че при проверка на Инспектората на ВСС в Благоевград станало ясно, че Пензов има 29 забавени дела, като сред тях имало административни производства. Той се оправдал с думите, че АХ-тата били от фактическа и правна сложност. Ревизорите обаче установили, че в едното от тях ставало дума за неподадена в срок данъчна декларация. Според Караиванова възраженията на Пензов били “белег на почтеността му”.

Галя Захарова отговори, че Пензов имал 492 дела, а микроклиматът в Благоевград влияел на качеството и срочността на работата на магистратите и не бива да се съди за неговата почтеност от възражението, което има право да изложи.

В доклада на работата група на ВСС от началото на годината името на Катя Бельова бе споменато като един от гражданските съдии, които през 2008 г. са гледали 40% от делата на съпругата на Аршинков, а през 2009 г. - 50 на сто. Общият брой на гражданските съдии в БлОС са 18.

Държавният обвинител Ружена Кондева бе избрана вчера от ВСС за административен ръководител на Районна прокуратура - Разлог. До конкурса бяха допуснати още Костадин Прешелков и Айше Джембазка, които не успяха да съберат необходимите гласове от висшите магистрати, за да заемат шефския пост.


Още за: К. Бельова   гласуване   ВСС   Още от: Политика

Принтирай статия
119 коментара
10 Юли 2010 10:38 | все едно
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Катя Николова Бельова (трите имена) в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия, зам. председател на Окръжен съд Благоевград (изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): нямам
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: имал(а) у


10 Юли 2010 10:39 | все едно -2
Оценка:
1
 (
5
 гласа)

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): нямам
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): нямам


10 Юли 2010 10:40 | все едно -3
Оценка:
2
 (
6
 гласа)

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): договор с ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, хоноруван преподавател по административно право и процес
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: нямам
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): нямам
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 29.01.2009 г. Декларатор: /п/


10 Юли 2010 10:47 | Честно ли да отговоря?
Оценка:
4
 (
8
 гласа)

г-жа Бельова ДА ПРОЧЕТЕ т.4 от Декларацията си:
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): договор с ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, хоноруван преподавател по административно право и процес...
И ДА ПОЯСНИ ДОПУСКАЛА ЛИ Е КОНФЛИКТ, ДОПУСКАЛА ЛИ Е ИНТЕРЕСИ когато се просълзява за "Съдът е моят живот"


10 Юли 2010 10:54 | Петър Дошков
Оценка:
4
 (
6
 гласа)

Да, това е декларацията на Бельова, на която се базирам. Не съм я постнал аз - не занам кой е и не се интересувам. Имам и актуален отвод на Бельова по мое дело срещу ЮЗУ през 2010г, че продължава да работи в ЮЗУ и ще бъде в конфликт, ако правораздава. Последицата е ясна по закон. Не се казва обаче, че в състава по същото дело срещу ЮЗУ е и измамницата Топалова, защото е без конкурс в магистратурата. Не желая да повтарям коментарите си по повод неизбирането на Бельова. Иво Андрич (Мостът на Дрина), Бельова, в нобеловата си реч дефинира живота за катадневно чудо. Да изпаднеш , и то хаджийка в положение да те свързват във ВСС със злото Аршинков е действително проява на неизличима обществена дамга. За цял живот.Това е наказание.


10 Юли 2010 12:47 | гого
Оценка:
-6
 (
18
 гласа)

пак честните и чисти професионалисти ги анулират това е христо георгиев бельоваршинкова е десна рька на аршинков пълни измамници


10 Юли 2010 16:16 | запознат
Оценка:
13
 (
17
 гласа)

Осаваше да я изберат Бельова и старата песен на нов глас в ОСБл


10 Юли 2010 22:25 | петричка праскова
Оценка:
12
 (
16
 гласа)

я са заповедите ке са 1000 до другио конкурс. И Роската Бункова я бееме приготвили за зам., и награда Фалконе она да га лапне, ма саа... шо ке станува. Саа ми кажаа от тия от ВСС-то старио форум па го попрочели, аа.


11 Юли 2010 08:53 | Мирчо Люнгов
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

Аршинковщината не си е отишла! Ако г-жа Бельова счита, че за пет дела с размотаване от 1,5 месеца 50 самоотвода са малко с обяснения като за денската градина "обижда колеги в сайта на Дарик нюз", "не уважава съдебната институция"... то да я назначат направо за съдия във Върховния касационен съд!!! Нямам все още отговор от нея- ще налага ли наказания на надлежните направили си НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ САМООТВОДИ или не!? Ще разкарва ли заобиколилите съдии (близо 1/3 отБлОС) ЗСВ!? Ще обявява ли нови конкурси, за да се промени "микроклимата в съдебната институция"!?... Желателно е да изпрати съдиите от БлРС в РРС и в ПРС, на стаж със записки за това как се води спазва процедура!


11 Юли 2010 11:12 | Гражданин
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

Ей и за съда е яка борба,като за митницата,Парламента и навсякъде където има власт и......Аз мисля,че един ръководител на държавна служба,трябва да е приет от всички служители едновлеменно,за да няма конфликти и да върви работата справедливо и успешно.Той/тя/трябва да са майка и баща за служителите си,да е справедливо всяко вътрешно решение,както и по жалбите на гражданите,по някое дело.Да няма той е мой човек,тоя ми е противен,тоя/тая/ е......Не познавам никой от съдиите в БОС,но изказвам лично мнение.


11 Юли 2010 14:47 | Мирчо Люнгов
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

Кандидат за Председател на БлОС пита: "Честно ли да отговоря!?"...Само затова тя трябва да напусне гилдията!!! Може ли един съдия и то Председател, макар и ВРИД, да има двойни стандарти в оценката за професионалната ситуация!?... Какво става с "добрите нрави", които трябва да допълват Закона!?


11 Юли 2010 15:06 | октопода Паул
Оценка:
16
 (
24
 гласа)

Госпожо Бельова, когато пишете решенията си честна ли сте?Въпросът ви е бил недопустим за магистрат и затова ще останете само ВРИТ.Октоподът Паул на въпроса дали вие ще сте постоянна шефка е отговорил отрицателно.Така си се хабихте цяла година.Че Паскалев и Фалконе ви даде и замалко Жена на годината да ви направи.А сега е решил да го даде Фалконето на Росето Бункова,чрез вас разбира се.Защо не оплюхте директно Аршинков,както го плюете пред ....Вие си знаете,но и много други разбраха играта!Ами сега накъде?Нещо, май г-жа Авдева ви развали пасианса като заложи на Влади.Мислехте,че председателското място ви е в кърпа вързано,та затова се разревахте.Да ги разчувствате,де тия от ВСС-то.Както казва Дончо Цончев,страхотно опростачаване.


11 Юли 2010 15:16 | любопитен
Оценка:
10
 (
16
 гласа)

А сега като Бельовата не събра нужната подкрепа от ВСС-то и ситуацията е като при Аршинков след гласуването ще я махнат ли от ВРИД? АРШИНКОВ ГО МАХНАХА, КАТО НЕ СЪБРА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ГЛАСАВОЕ, ТА ТУК Е СЪЩОТО И КАТО Е ТАКАВА СИТУАЦИЯТА И ИМА ВЕЧЕ ТАКАВА ПРАКТИКА, НЯМА ЛИ ДА Е РЕДНО И БЕЛЬОВА ДА Я СМЕНЯТ?


11 Юли 2010 16:06 | засегнат
Оценка:
14
 (
20
 гласа)

Катя Бельова заявила пред ВСС, че издала 211 заповеди за да научи хората да работят и че досега били работили главно по кафенета .КАК НЕ ВИ БЕШЕ СТРАМ ДА КАЖЕТЕ ТАКОВА НЕЩО ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ И КОЛЕГИТЕ СИ СЪДИЯ БЕЛЬОВА???ВИЕ ЛИ СТЕ НАЙ-РАБОТНАТА ТАМ, САМО ВИЕ ЛИ СТАВАТЕ ЗА НЕЩО, АМИ ОНЗИ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ДЕТО ПРЕЗЕНТИРАХТЕ , ВИЕ ЛИ ГО ИЗРАБОТИХТЕ САМА С ТЕЗИ СИ ДВЕ РЪЦЕ, ВИЕ САМА ЛИ ПОСТИГНАХТЕ ТАЗИ СТАТИСТИКА????Ако е било така 5 години къде спахте, та не започнахте това обучение на съдии и служители , защо не ги научихте да работят, та сега сте "запретнала ръкави" за това???Какво лицемерие!!!!!!Не искам такъв председател, който обижда хората, с които работи в грозната си амбиция да докопа власт на всяка цена, такъв ръководи 5 години и видяхме всички до къде докара съда, втори епизот на тоя сериал не ни е нужен!!!!


11 Юли 2010 16:10 | постфактум
Оценка:
2
 (
8
 гласа)

След гласуването 15 души заявили, че са подкрепили промяната за Окръжен съд -Благоевград в лицето на мъжете кандидати и се чудели, кои ли са другите 12 при кворум от 22 души и 3-ма въздържали се...Без коментар!За да няма подобни абсурди и лицемерие, до есен ще се гласува изменението на ЗСВ за явен вот при гласуването за председатели и тогава ще се види кой подкрепя Бельова и кой не, със сигурност обаче намя да има и половината подкрепа от тези, които са я подкрепили тайно сега!


11 Юли 2010 16:12 | към горните двама
Оценка:
-8
 (
10
 гласа)

ееее, ясни сте, колега и колежке! тънката Ви мисъл е, че сега другият кандидат требва да стане ВРИД на Окръжен съд! недай си, боже! срам, срам


11 Юли 2010 16:15 | До последния изказал се
Оценка:
2
 (
8
 гласа)

А този коментар ясно показва, че съдията Бельова не е постигнала никаква консолидация, щом като съдии се дебнат и обвиняват едни други за всяко нещо и си въобразяват, че всеки форум е само съдийски и строго ограничена зона от обществеността само за тяхна изява..;-)


11 Юли 2010 16:22 | до засегнат
Оценка:
0
 (
12
 гласа)

Аз, така и не разбрах как Пензов има смелостта да се кандидатира за Председател на Окръжен съд-Благоевград след като е завършил ЮЗУ с успех 3.50.Ако не е вярно, нека да си сканира и покаже дипломата.Окръжните съдии не искат да ги ръководи човек,който е завършил толкова "блестящо" висшето си образование.Освен това, епизод не завършва с "т".Доста неграмотно.


11 Юли 2010 16:30 | 111
Оценка:
0
 (
8
 гласа)

Засегнат, като чета злобата и омразата,която сипеш,ми приличаш на Катето Николова. Не така,Кате.По-спокойно дишай.Може да дойде и твоя ред.


11 Юли 2010 16:48 | лелеее
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

леллееее тея в палатата пак се почнаха!Искавме още, искаме още!!!!!;-)


11 Юли 2010 16:52 | до 111
Оценка:
2
 (
8
 гласа)

Госпожо съдия, какво толкова Ви е направила цитираната колежка, та все тя ви е трън в очите и все тя Ви е в устата, да й ядете ушите?Като чета анализираното от Вас, ами там има само факти от днешните вестници и вестниците, те ли злобеят срещу Вас и искат власт?!Хайде престанете с интригите , ресто не струват!!!


11 Юли 2010 16:55 | уви
Оценка:
7
 (
9
 гласа)

А уж щяло да има почтено състезание вече, без интриги, уви.....блажени са вярващите.....


11 Юли 2010 17:01 | външен
Оценка:
-1
 (
13
 гласа)

Вярно,ли е че успехът на кандидата Пензов е 3.50.Някой по-горе е писал по темата.Ако е така, е доста смущаващо.Успехът от показателен за качества.


11 Юли 2010 17:08 | до т.нар външен
Оценка:
0
 (
10
 гласа)

А според теб печеленето на национален конкурс за външно влизане в системата показател ли е за качествата, защото за разлика от други кандидата Пензов е станал съдия по този начин, а не с връзки и ходатайстване!


11 Юли 2010 17:14 | външен
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

Кого имате впредвид,че е станал съдия с връзки и ходатайства.За кой от другте кандидати става въпрос?


11 Юли 2010 17:16 | вътрешен
Оценка:
5
 (
11
 гласа)

То пък като Аршинков беше отличник, нали видяхте до къде докара окръжните съдии! Така, че външен успеха не е съвсем показателен.


11 Юли 2010 17:27 | друг вътрешен
Оценка:
0
 (
8
 гласа)

Да ме извиняваш вътрешен, но не става завършил с 3.50 да управлява окръжни съдии,повечето от които са отличници.


11 Юли 2010 17:31 | Професьор
Оценка:
15
 (
19
 гласа)

А К.Бельова каква дипломка вади? А по каъв ред е приета в СУ? А на разни конкурси за АС какви знания показа? А само оценките ли са критерии за акъл в днешно време?


11 Юли 2010 17:57 | за рева
Оценка:
12
 (
16
 гласа)

Бельова ще остане в историята на ВСС с тоя рев.Досега не е писано някой друг да е ревал.Много прочувствено и сърцераздирателно.Само,че не е хванало декиш.Чакам с нетъпрение пълния стенографски протокол за да видя кой кого е плюл.Ще стане много интересно. Атмосферата в БлОС ще цъфне и микроклимата ще се подобри.


11 Юли 2010 18:09 | Из коридорите на ВСС
Оценка:
12
 (
16
 гласа)

Докато траело поредното гласуване чистачката на ВСС, а и други, подочули нелицеприятни реплики разменени между кандидатитите за шеф на ОС БЛ в смисъл, че единия питал другия с какво право му мъти водата и защо точно сега се появил и все такива едни. Ако това е вярно... неам нерви.А иначе "любопитен" е прав. Избрали са те за Врид не си спечелил, значи трябва да освободиш мястото. Става чрез подаване на оставка. Аде малко по-европейски. Щото до следващия път може и служебна победа да се реализира.


11 Юли 2010 18:18 | питане
Оценка:
3
 (
7
 гласа)

Генерал Пенгезов, пак ли ще предложи съдия Бельова?


11 Юли 2010 18:34 | до уви
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

кой е сключвал сделка за почтено състезание?Не е имало такова и няма да има.Тая помия дето се излива от година и половина проява на почтено състезание ли е?


11 Юли 2010 19:20 | Джамбулани вувузела
Оценка:
14
 (
14
 гласа)

Споко. "Световното" за пр-л при нас ще продължи и след 11.07. Очаква се нашенският октопод Паул /човече с отдавнашни апетити към съд.власт и не само/чрез софиянци да посочи следващата номинация за шеф. Наддавайте!


11 Юли 2010 20:43 | юрист
Оценка:
6
 (
8
 гласа)

Леле, чак пък и сълзи! Много сърцераздирателно! Дали си струва циркът?


11 Юли 2010 21:12 | Щъркелът Чоко
Оценка:
-7
 (
13
 гласа)

Интересни хора имало в този гр. Благоевград - аз, ако имам 3.50 успех в дипломата и ако за мен гласуват едва 6 от 23 членове на ВСС, веднага щех да хвана къде Ленинграда в братския СССР.Там поне си ме обичат и познават. Е, в краен случай,щото в Ленинград е малко студенко,може да отлетя и към Лисабон, на поредното семинарче.Ке си помисла и ке ви информирам допълнително


11 Юли 2010 21:21 | питане 2
Оценка:
7
 (
9
 гласа)

Вярно ли, че съдията Бельова станала хаджийка? Ако наистина е ходила на Божи гроб и е християнка , не е ли чула, за седемте смъртни гряха- Гняв, Алчност, Завист, Лакомия Похот, Високомерие и Леност ? Ако не може да се оттърси от тях, язък и за всичките скъпи екскурзии из цялото земно кълбо с комунистическите и дружки.


11 Юли 2010 21:33 | Жабока Боко
Оценка:
11
 (
11
 гласа)

Щъркеле, трай че с твоето предложение Ицката, дето фана 2 гласа го правиш кандидат за пълвия полет до Марс


11 Юли 2010 21:48 | Крокодилски сълзи
Оценка:
6
 (
8
 гласа)

В благоевградския съд всички за връзкари , с малки изключения.Най-пресният пример затова е бедната съдийка Деница Урумова. Ами кръгът " Аршинков" , в който съдия Бельова заема централно място , а пред ВСС рони крокодилски сълзи ,че имало семейщина.
А, какво ще кажете за смешния плач за служителите от улицата, където дори и чистачката се назначава с връзки.Последната назначена хигиенистка е съпруга на съдебния охранител Кольо. От улицата ли бе назначен служителят по сигурността Васил Георгиев-Бузи, след като се отърва от уволнение като шеф на "Човешки ресурси" в полицията ? Как така се спря Бельова баш на него? Да не би защото е съсед по вила с проф.Тенчо Колев, чиято съпруга е член на ВСС. Ами още докато ползваше продължителните болнични , въпросният Бузи се хвалеше пред колегите си , че си е уредил работа в съда. Ами това го знае всеки редови полицай.Жалко, че не се кандидатираха и други за местенцето, които имаха допуск от ДАНС, поне само да му размътят водата.


11 Юли 2010 22:35 | ловецът на крокодили
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

ей,кроки, я по уважително се изказвай за съдебните полицай - не е "Кольо", а господин Николай Романски.Ако господин Романски те докопа,ще станеш на чанта - он има яки шамари - да не ги изядеш бързо бързо


11 Юли 2010 22:45 | ...
Оценка:
12
 (
14
 гласа)

“- Ало,Кате, чуеш ле ме.. Дан ни послушва некой ей. Аха. Нема, нема, ама… Как глеам за Фалконето тия се усетия..Ми кат си немаме касмет..Оно и по годишнио доклад не излизаше баш за мене, ама… Що, щото други излиза там че са работили повеке, ма дет викаш ай ся подробности. Слушай, алоууу, да, ся, значи кат не те избраха..е трай малко де..Немой реви, пийни водица… Ся.. Наградата па ми я даваш.. Е нема да се меткам за шеф веднага. Ке изчекаме тия от София да кажат, аха…Ако не стане требе за зам… имаш право да предлагаш, как да немаш… Алоууу, остай го тоа мач са.. Ай до после.Пиййй..”


11 Юли 2010 23:00 | Достатъчно е да отговори.
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

Г-жа Бельова да признае ДЕКЛАРАЦИЯТА по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.
Допустимо ли е да декларираш договор с ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград като хоноруван преподавател по административно право и процес и да изпълняваш председателски функции по съдебни дела с ЮЗУ?! ... И го е направила без сълзи - пълно самообладание!


11 Юли 2010 23:24 | съседно щъркелово гнездо
Оценка:
6
 (
8
 гласа)

Какво ни пробутваш изфабрикувани компромати за някакви си оценки на някого си, защо не кажеш за нещо , което е реален факт?Единия кандидат е станал съдия след отлични оценки на национален конкурс за съдии, а другия е изкарал кръгла тройка на такъв конкурс за административни съдии, всички юрисконсулти го минали по оценки.Тоя кандидат с реалната тройка на никъде трябва да хване според тебе???Жалки сте ако си мислите, че с помия и изфабрикувани компромати ще докопате власт!Съда има нужда от промяна, не от помия и такова лицемерно и злобно отношение към колегите си!В такова състезание трябва да си състезател-спортсмен, а не злобар с кофа помия в ръка!


11 Юли 2010 23:28 | Аз казах ли ви
Оценка:
11
 (
13
 гласа)

Аз казах ли ви, че вълкът козината си мени, ама нрава си не, колкото и да го прикрива рано или късно това лъсва .....


11 Юли 2010 23:31 | до съседно лъжливо
Оценка:
-2
 (
8
 гласа)

какви отлични оценки на национален конкурс, бе холан? като имаше отлични оценки за съдия, защо не стана районен съдия, а стана младши съдия, е, така е, само че нас дето не ни взеха в съдебната система, знаем колко изкара този кандидат на конкурса за съдии


11 Юли 2010 23:34 | хайде, че мачът започна
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

Колежке, стига си писала, няма да го направиш победител по този начин. Хайде, чао, че продълженията започват!


11 Юли 2010 23:47 | проверка
Оценка:
7
 (
7
 гласа)

Сайта на ВСС е достъпен за всеки писар-злобар и може да види за колко съда е класиран с достатъчно високите си оценки на националния конкурс единия кандидат за разлика от другия , както и че в този конкрс за Благоевград е имало само места за младши съдии, а не за други щатове!Ехххх ама злоба , по-полека ще се задавите от нея!


12 Юли 2010 00:08 | До проверка
Оценка:
-3
 (
5
 гласа)

Ама, колега, той не е ли кандидатствал и за районен съдия? А да знаете случайно колко е получил в конкурса за районен съдия? Или Ви изнася да се правите на приятно разсеян /-а/?! А-а-а-а-ма писар /-ка/ - злобар /-ка/!


12 Юли 2010 00:31 | ДО ПОСЛЕДНИЯ
Оценка:
6
 (
6
 гласа)

ЛИЧИ СИ КОЙ НЕ Е ХОДИЛ ПО НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ, ИНАЧЕ ЩЕШЕ ДА ЗНАЕ, ЧЕ С ЕДНИ И СЪЩИ ОЦЕНКИ СЕ УЧАСТВА ЗА ВСИЧКИ ПОЖЕЛАНИ ПОЗИЦИИ ОТ КОНКУРСА.;-)


12 Юли 2010 08:43 | Питащ
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Добре бе хора, а що станува с изборите у Районнию съд у БЛГ ?
Според мен само едно ясно има- най- много 6 гласа да има Кейт Николова, щото тя и Пензов разчитат на едни и същи гласове. Ами кой от другите тогава ще е ? Жорката, Сашето или Калинчето ?


12 Юли 2010 08:47 | Хи Хи Хи
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Какво ми ги набутвате тези оценки по конкурсител Тогава Красьо не е ли бил роден!? Същото е като с другите "конкурси" - нотариуси, прокурори и т.н.


12 Юли 2010 08:50 | Хи Хи Хи
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

Какво ми ги набутвате тези оценки по конкурсител Тогава Красьо не е ли бил роден!? Същото е като с другите "конкурси" - нотариуси, прокурори и т.н.


12 Юли 2010 11:31 | Отговарящ на питащия
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

А съдия Тричкова къде я забрави и защо не я слагаш в сметките? Защо пък именно тя да не стане председател на районното съдилище? Не виждам нещо да й пречи


12 Юли 2010 11:57 | пропуск
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

защо питащия цитира само имена на наказателни съдии-риторично , нали?!защо не пита за фаворита на врида- съдията Алексова??каквото и да питате, каквото има да става, ще стане,дано само да е за по-доброто бъдеще и работа на съда!


12 Юли 2010 12:09 | дълбоко възмутен
Оценка:
-4
 (
8
 гласа)

ауууу,кви лоши неща некой е писал в форума на "Правен свят",ауууу
поствам ви ги, за да се възмутите и вие от тез злостни клевети:
"Г-н Люнгов, Г-н Дошков, г-н Пензов и сие
На тези, дето много разбират правото и търсят поле за изява по разни форуми, защото нямат друга възможоност.
С какво блесна вашия фаворит г.н Пензов за 5 г. в РС Бл-град - с интриги и закъснели дела, поради първата причина.
И тези шест гласа не са негови, а на г-жа Авдева, от чиято дълга сянка /въпреки скромната й като височина фигура/ БОС никога няма да се отърве.
Да благодарим на нея за това, което успя да надроби в петък."


12 Юли 2010 12:54 | кой с кой е?
Оценка:
-2
 (
6
 гласа)

Не е възможно Авдева да подкрепя Пензов.Тя подкрепя само отличници,но не и завършили с 3.50.Не може да Бъде.Има грешка. Ако Авдева беше срещу Бельова щеше да й спретне една декларациика срещу нея от Съюза на съдиите.


12 Юли 2010 12:55 | Петър Дошков към 12:09
Оценка:
1
 (
1
 гласа)


Да видим контекста. Имам предостатъчно дела в разни съдилища. Даже съм обжалвал и отменителното си решение от СРС. Помагам и вероятно ще помагам на разни в защита на правата им. Писах нещата на Люнгов - едва ли някой съдия се заблуждава, сравнявайки поведението му с текста на дела. Моят почерк личи - не съм го крил, както и че Люнгов е от перната порода и пипа текстовете, с което създава трудности и на мен, и на съдилищата. Аз съм с него и защото не вярвам на теорията за педофилството му и съм против уволнение и защото се знае колко мъчително бавен е процес. Не съм вземал пари - вярвам в Господ и теорията за първородния грях. Даже водя и делото на моята сестра срещу Агенция по заетостта. Така че мога да сравнявам поведението на съдии и администрации. Ще се върна в ЮЗУ.
Разбирам Ви за емоцията. Наистина не съм имал спор, гледан от Пензов, за да Ви кажа дали по мое скромно мнение разбира от правораздаване или не. Знаете за абсурда помощна атестационна комисия от съдии...


12 Юли 2010 13:06 | Петър Дошков 2
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

... колеги на атестирания. Водих делото на Потеров срещу ЮЗУ, гледано от Авдева. Тя приложи един стар трик, извращавайки Ж. Сталев. Така че познавам и нейното правораздаване.
Фокус. Пензов не е мой кандидат, нито е на Люнгов. Аз го подкрепям и уважавам за участието му в конкурса. Първо, познавам предостатъчно съдии, за да кажа, че това е акт на смел и достоен човек. Той се е готвил, притеснявал се е, задавал си е въпроса, трябва ли да се кандидатира за избор от неубедителен ВСС, питал се е дали си заслужава при липсата на възможности да промени манталитет. Тоест за мен Пензов е вървял към Голгота - лишил се е от удобства, вероятно близките му са били също под напрежение. Пензов не е глупав и знае, че подобни участия са нож с две остриета. не може да не знае, че ехото заглъхва постепенно и невинаги приятно. Пензов направи според мен онова, което в литературата е известно като разчупване на провинциалната черупка. Дали той е бавил дела и действително ли е интригант, не мога да кажа...


12 Юли 2010 13:20 | Петър Дошков 3
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

... Струва ми се обаче, че става дума за емпатия. Това , което според Вас е интригантсво, е злостно. За мен е отстояване на идентичност. Живях дълго и знам, че нещата не са лесни за обяснение и т.н. Надявам се, че разбирате, че аз оценявам нещата при Пензов положително. За мен е личност, мисли самостоятелно. Причината за пропадналия избор на Бельова не е у Пензов - нали е проведен балотаж. Недопустимо е да разсъждаваме, че Бельова би спечелила, ако е единичен кандидат. Правото и литературата са различни неща. Бельова е с изтекъл цикъл. Тя не е интелигентна. Излъга даже и за бездействие на съдии. Та тя е подсказала на членове на ВСС, че ще преследва и отмъщава. Не е истина, че адм. - изключвам Василка от Струмско и Ели Димитрова- не работи. Напротив - адм. е добра, идете в СРС и ще се убедите. Бельова е дребна душа - писах за плача й. Финално - не е причината у Пензов, дай, Боже, във всеки съд поне по един такъв. Надявам се, че ще ме извините за текста ми, но аз отчитам тенденция


12 Юли 2010 13:59 | до дошков
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Г-н Дошков защо според вас Бельова е оплюла администрацията?Какво е целяла?


12 Юли 2010 14:13 | Петър Дошков
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

Да се позове на изказването си пред ВСС в хипотезата, че е избрана за председател на бЛОС,и да уволни дисциплинарно неудобни от администрацията, след което да назначи на местата им близки на силни на деня.


12 Юли 2010 14:49 | осенен от прозрение свише
Оценка:
-4
 (
8
 гласа)

искренно ви благодаря,г-н Дошков,че ме светнахте,че в съда ни работел новият Иисус Христос - съдията Пензов - смел и достоен, готвил се, притеснявал се, задавал си въпроси, питал се дали си заслужава при липсата на възможности да промени манталитет, вървял към Голгота,лишил се от удобства, бил под напрежение........ благодаря ви.още сега ще изтичам да Му целуна Ръката, за ме приеме в Царството Небесно,което идва! АААААлилуяяяяя!!!


12 Юли 2010 15:02 | петър дошков
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

Разсмяхте ме, а навън вали неприятно. Ако сте магистрат,който не е участвал в конкурса, и не сте за Пензов, добрите нрави изискват да замълчите. Анализирайте ситуацията за себе си и толкова, до тук, та Вие сте магистрат.Казано е: " Не гледай сламката в окото на другия, а виж гредата в собствените си очи". Ако сте за Бельова, стиснете й ръката, кажете й добри думи. Но бъдете й приятел, а не лицемер.И сега коректно - Понякога ние преживяване онова, което сами сме причинили на другите.


12 Юли 2010 15:18 | прозрелият истината
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

ИМЕННО ЗАТОВА, г-н Дошков, ИМЕННО ЗАТОВА не коментирайте повече съдия Пензов, защото въобще не го познавате


12 Юли 2010 15:45 | вопъл
Оценка:
-2
 (
4
 гласа)

последното гениално писание не се нуждае от коментар, просто


12 Юли 2010 17:30 | до Вопъл
Оценка:
6
 (
8
 гласа)

Ковачев, пак ли ти Бруте???


12 Юли 2010 18:01 | стон
Оценка:
-4
 (
4
 гласа)

то е ясно че за сичко се Ковачевиа ви е виновен
на кривите ракети .... им пречи


12 Юли 2010 18:44 | Зов
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

Ковачев, не изпускай стонове, защото много добре знаеш, че ти и такива като тебе литнали без време в небесата за хатъра на този или онзи чичко съсипвахте 5 годинки съдилищата. И ГИ СЪСИПАХТЕ!!!! Не предизвиквай колегите и служителите да си отварят устата, защото още нищо не ти е казано. Униженията, на които подлагаше ежедневно част от съдиите и секретарките няма да се забравят лесно!!!! Знаеш ли ако се проведе анонимна анкета, в която тези хора напишат добросъвестно твоите "подвизи"???? А след това комисия на ВСС ги провери ???? Каква реформа в съдебната система докато хора като тебе са още в нея?!?


13 Юли 2010 09:19 | СМЕХ
Оценка:
-1
 (
5
 гласа)

Защо да се чака анонимна анкета,бе,друзя.нали интернета е фрий-зон.опишете "подвизите" на Ковачев още тук и сега.пишете и до ВСС за незабавна проверка.да не забравите да сезирате и Венецианската комисия.Пяна ви е избила даже по устичките от напъна.трагичното в целата картинка е не помията,която сипете, а това,че сте люде с дълбоко и необратимо повредено провинциално мислене и манталитет,които няма да се променят,каквито и мантии да намятате отгоре /дори и белгийски/ -цървулите ще продължат да личат отдалече. невежеството, комплексарщината и болните мераци за председателски места ще ви съсипят.ще се пръснете от злоба и завист, но интелектуалният си възнисичък ръст,колко и да се напрегате,няма как да надскочите. трагични и жалки сте,но явно не можете да го осъзнаете.а за Ковачев не се косете-он че си го премести от единия в другия крачол от "страх" пред вашите заплахи.долна и жалка картинка


13 Юли 2010 11:15 | до последния
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Ако ще ти олекне, напиши го още няколко пъти, анонсирай го и по уредбите в съдебната зала,по-често си взимай дълбоко въздух и укроти малко ритъма .Явно много злоба се е насъбрало в тая главица и трябва да излезе по някакъв начин от там .Грижи се повече за здравето си!!!


13 Юли 2010 19:13 | КИКОТ
Оценка:
-3
 (
5
 гласа)

благодаря ти за ценните съвети, брато. обещавам,че ще ги изпълня до един-честна пионерска!Радвам се, че си се разпознал в образа на описания от мен провинциален комплексиран цървуланковец-магистрат с претенции за величие - значи все пак има някаква надежда /макар и илюзорна/ да вземеш да се промениш поне малко.дерзай


13 Юли 2010 20:05 | Авокадото
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

Тамагочито на г-н Аршинков - лицето Ковачев - явно пак продължава да се вихри по форумите и да ги залива с глупавите си словоизлияния, които никой, така или иначе, не чете. Това лице за 5-те години като председател на Районен съд - гр. Благоевград се прочу единствено с това, че беше придворното джудже на г-н Аршинков и че без изрично позволение от г-н Аршинков не смееше да отиде дори и до тоалетната. Напоследък лицето Ковачев се специализира в това да държи топките на г-н Харамлийски по време на ежемесечните съдийски семинари - задача колкото трудна, дваж повече отговорна - и се справя чудесно със същата. Това лице няма морално право да пише каквото и да било за съда и за своите колеги, така че е редно да спре да се излага и да се скрие задълго в някоя дръмка, за да не досажда повече с форумното си присъствие! А дано /ама надали/!!!


13 Юли 2010 20:27 | Мирчо Люнгов
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

То е срамно да чете човек как сами се оплювате... и едновременно с това, ако някой от вън професионално с факти от "правораздаването" ви ви настъпи, ставате "союз братский нерушимий"! По-конюнктурна частна псевдосъдебна сбирщина човек и да иска не може да измисли... На няколко пъти се цитира името ми... Вие просто забравяте, че не сте съдебната система, за да си позволявате да твърдите, че носите печата или жезъла на истината и справедливостта... Вие сте само един неин уродлив елемент, който ще остане само във въображението си истината от последна инстанция. Без нас, тези, които се изправяме срещу вас с надеждата за справедливост вас ви няма!... Дошков ми пишел работите, а аз съм ги мърлял... Благодарен съм на Дошков за оказваната помощ, но дори и да му се струва, че ги мърлям ВСЕ ОЩЕ НЯМА ЮРИДИЧЕСКИ ИЗДЪРЖАН СРЕЩУ МЕН ДОКУМЕНТ, КОЙТО ДА ДОКАЗВА НЕГРАМОТНОСТТА МИ! Другото е славолюбие, демонстрация на всесилие... и за съжаление ГАЗЕНЕ НА ЗАКОНА С КАЛНИ НОЗЕ!


13 Юли 2010 20:35 | Мирчо Люнгов
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Ще приема, че не се джавкате за кокъла, ако надлежните изреват: "1/3 от ненадлежните от БлОС и петимата от БлРС- на конкурс!" "Посипвам си главата за конюнктурните съдебни актове, които съм подписвал!"- ВСИЧКИ НАДЛЕЖНИ ОТ БлРС и БлОС!... "До извеждането на конкурсите за попълване на законния състав на институцията- БлО да се заличи като съдебна структура!" "Управленците на Районния и Окръжния съд да се кадруват от ВЪНШНИ НА АРШИНКОЦИ СТРУКТУРА!"


13 Юли 2010 22:00 | Петър Дошков
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Правилно е да се търси решение с ненадлежните, но за мен то е ненадлежните фактически - до произнасяне на ВСС - да бъдат отстранени от зала и актове. Обявява се пред медия и се пита ВСС как ще я караме нататък и с ненадлежната Мая Кипринска в състава му.
Убеден съм, че ВСС ще се престраши и ще снеме лице в лице обясненията ми за корупцията не само в Пиринско, но и във ВАС. Има какво да се каже и за Сандански: изкуствено създаване на натовареност чрез разцепване на граждански дела, некомпетентност на председателя, криворазбрана колегиалност, клиентска мрежа на ЮЗУ, в който - без един съдия - останалите са завършили. Не отричам, че имат известни качества, но се разтреперват пред ЮЗУ. И крайно време е да се разбере, че действа Етичен кодекс на магистратите, който ги превръща в образец на поведение в обществото. То включва скромност - а днес чета, че Узунов в Сандански се разпищовил и яли-пили по воденичаровски, а на другия ден с махмурлук на работа.
Съдията трябва да е съдия.


13 Юли 2010 22:42 | мъжкарче
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

"...за Ковачев не се косете-он че си го премести от единия в другия крачол от "страх". Ковачев, отворено момченце си ти.браво.първо питане преди анонимната анкета и сигнала до ВСС: докато беше п-л досаждаше ли почти ежедневнов работно време на секретарки, подчинени пряко на тебе тогава лица, с предложения за срещи извън работа, разходки до близки и по-далечни градове, подаръци сред които и бански и тн.Ковачев, какво представляват от юридическа гледна точка тези твои действия спрямо твои подчинени? Помощ от публиката?


13 Юли 2010 22:49 | второ питане до Ковачев
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

провеждал си си срещи с въпросните лица в хотел в гр.Дупница, също и в хотел Ди Марио в гр.Симитли, и снимали ли са ви там, и чели ли са ти Чудомир на общо събрание, на което ти си щял да ревнеш пред всички като малко момиченце, на което някой лош батко е дръпнал близалката от ръката.отговаряй мръснико.обществеността иска отговори


13 Юли 2010 22:50 | ПП
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

А ако някой друг, освен Ковачев, се разпознае в предходното, уточнявам, че всяка прилика с действителни лица и събития е напълно случайна


13 Юли 2010 23:01 | трето питане
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

Беше ли в известност за тези твои действия спрямо подчинените ти тогавашното ръководство на окръжния съд и какви реални действия предприе?


13 Юли 2010 23:10 | до питащия
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Вие май не сте от Благоевград, иначе щяхте да знаете, че тук никой не го е еня за Ковачев.Хич не ги интересува какво прави и дали прави съдията Ковачев.Иначе всеки каквото е дробил, това и ще сърба!


14 Юли 2010 00:04 | Срамна работа
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

Не ви ли е срам да си развявате мръсното бельо, така откровено ?!
Нима не разбирате, че този съдебен апокалипсис из форумите, буди отвращение и погнуса.
Тези грозни нападки помежду ви, вадят на показ поквареното лице на хора, случайно попаднали в правосъдната система.


14 Юли 2010 01:11 | Петър Дошков
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Ако това е вярно за Ковачев, е тотално опозорен. Редно е да си подаде оставката и да остави на читавите съдии да намерят пътя към оздравяването. Та той вреди и на тях. Правилно се пише за случаите, понеже огласяването им е вариант на катарзис. Даже и аз, който не се впечатлявам лесно, съм изненадан. В себе си обаче не ми се ще да е истина.


14 Юли 2010 08:59 | до Дошков
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

Мислите ли г-н Дошков,че съдия завършил висшето си образование с 3.50 и то ЮЗУ може да оглави такъв отговорен съд какъвто е Окръжен съд?С какво толкова ви впечатли съдия Пензов???Да не би защото е протеже на Авдева?Вие познавате ли тази жена и какво мислите за нея?


14 Юли 2010 09:19 | гласът на народа
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

всичко написано тук за Ковачев е чистата,непорочна и свята истина - той е мафиот, рушветчия, човекоядец, прелюбодеец - абе с една дума казано - пълен урод.но освен това той е и ГОЛЯМ БАЛЪК И НАИВНИК.веднага пояснявам защо - воден навярно от това, да не навреди на някой свои колеги в кариерното и професионално развитие, Ковачев отказа да изпълни предписанията, дадени му от уважаван инспектор от Съдебния Инспекторат да накаже въпросните си колеги след "блестящите" им резултати, лъснали след проверката от Инспектората на наказателната колегия на РС гр. Благоевград, и по този начин бързо бързо да ги откаже от всякакви мераци за постове, длъжности, рангове, конкурси и прочие.


14 Юли 2010 09:29 | гласът на народа 2
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

Освен това,глупакът Ковачев си позволи да не спомене в разговора си с г-жа Караиванова, Главният Съдебен Инспектор, за още някой от "подвизите" на споменатите негови наказателни колеги, които вероятно щяха да представляват интерес за нея, като например "зашиването" на "яка" присъда на подсъдим по дело, пострадал по което е съдебен служител,който "съвсем" случайно работи със съдията,с когото първият съдия е в близки приятелски отношения,т.е. крещящ пример на "домашен белот"-разбира се и слава богу ВКС отмени въпросната присъда и изпрати делото за гледане извън тукашния съдебен район,за да гарантира безпристрастен процес; като например неизпълняването на задължителни указания на ВКС за разглеждане на чнд и трикратното му изпращане на РС гр. Петрич, и так далее, и так далее,все подобни "геройства".


14 Юли 2010 09:33 | гласът на народа 3
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

така че ХАК МУ Е НА КОВАЧЕВ - прикри някои колеги, които "за благодарност" сега го оплюват по форумите надлъж и нашир. така е - казано е - няма ненаказано добро. абе глупендер - отпери им заслужените наказания,погреби им завинаги мераците за власт,а после си стой отстрани и си върти синджира и им гледай сеира. Ама като си пълен профан и идиот и не направи горното, сега, КОВАЧЕВ, стой под дъжда от ла.на и се мъчи да се изчистиш от тех,което е мисия невъзможна!ТЪПАК!


14 Юли 2010 09:55 | до т.нар гласа на народа
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Ковачев, престани да плюеш по колегите си и да лъжеш оправдавайки безсилието си в цял уравленски мандат, никой друг, ти сам създаде този батак и тези безумни условия за работа с липсата си на управленска далновидност и опит!Не си наказал съдиите, защото след проверката на Главния инспектор нямаше предложения за наказания, а корекция на акт и защото прекрасно знаеш, че тези просрочени дела са пряка последица от управленският батак, който сам създаде именно с цел да злепоставяш и създаваш условия за наказване на колегите си и да плюеш сега по форумите срещу тях!Не те е срам и ти ще говориш за благодарност, всички знаем кой и защо те сложи на този пост и каква благодарност прояви тогава към онзии, чийто сламки преписваше , обучаваше те на процес и ти помагаше по всякакъв начин да се адаптираш в съда!


14 Юли 2010 10:02 | неразбрал
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

Колеги,защо продължавате да плюете срещу Ковачев.Той не е кандидат за пост сега.Какво ви става?


14 Юли 2010 10:03 | Из протокол на ВСС
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Престанете вече да пробутвате едни и същи изфабрикувани компромати за някакви несъщствуващи оценки.Оценката на ВСС за работата и качествата е дадена в петък -09.07.2010г и тя е идентична с тази на другите двама кандидати!Хайде престанете вече, щ ви задави тази злоба!
Според Протокола на ВСС-
4. ОТНОСНО: Избор за заемане на длъжността „административен ръководител - председател" на Окръжен съд - гр. Благоевград
Кандидати:
- Катя Николова Бельова - заместник на административния ръководител и и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - гр. Благоевград;
- Христо Янков Георгиев - прокурор в Окръжна прокуратура - гр. Благоевград;
- Владимир Атанасов Пензов - съдия в Районен съд - гр. Благоевград
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:
4.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Катя Николова Бельова - заместник на административния ръководител и и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - гр. Благоевград, комплексна оценка от атестацията "


14 Юли 2010 10:09 | до същия глас
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

Този глас сеща ли се, че освен дело на пострадал сужител, в съда са гледани дела и на пострадали съдии, в това число и самият Аршинков по повод на отправени му обиди и псувни в съдебна зала от подсъдим, по тези дела пак никой не си е подал овод, пак има яки присъди и то проконтролирани на ВКС ниво и присъдите са си в сила, без да е констатирано никакво основание за пристрастност, за това нещо гласа на народа от 2-рия етаж на Съдебната палата ще каже ли нещо или не му изнася, защото там пострадал е друг, а не този, който му отказа смесване на професионални с лични отношения??? Престани да се излагаш повече, толкова си прозрачен с всяко свое изкаване!


14 Юли 2010 10:10 | Протокол на ВСС
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

4. ОТНОСНО: Избор за заемане на длъжността „административен ръководител - председател" на Окръжен съд - гр. Благоевград
Кандидати:
- Катя Николова Бельова - заместник на административния ръководител и и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - гр. Благоевград;
- Христо Янков Георгиев - прокурор в Окръжна прокуратура - гр. Благоевград;
- Владимир Атанасов Пензов - съдия в Районен съд - гр. Благоевград
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:
4.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Катя Николова Бельова - заместник на административния ръководител и и.ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд - гр. Благоевград, комплексна оценка от атестацията "много добра".
4.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Христо Янков Георгиев - прокурор в Окръжна прокуратура - гр. Благоевград, комплексна оценка от атестацията „ много добра".
4.3. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Владимир Атанасов Пензов - съдия в Районен съд - г


14 Юли 2010 10:12 | Протокол на ВСС
Оценка:
0
 (
2
 гласа)


4.3. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Владимир Атанасов Пензов - съдия в Районен съд - гр. Благоевград комплексна оценка от атестацията „ много добра".
Всеки може да го свери, протокола е на страницата на ВСС!


14 Юли 2010 10:38 | я??!
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

мисля че е безспорно че Ковачев е изключително слаб съдия - процесът в зала при него е пълен батак,а решенията му приличат на статии от жълта газета
следователно,щом ученикът е толко некадърен, какъв ли трябва да е бил учителят,дет го учил на процес и чиито сламки Ковачев плагиатствал
Апропо кой е тоз виден учител на Ковачевия - нека си напише именцата, да го знаем :-)


14 Юли 2010 12:44 | Отговор - Петър Дошков
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Нека не се смята, че страдам от егоцентризъм и само чакам повод да пиша в нет форум. Може да Ви изглежда невероятно, но съм обективен. Не познавам Авдева като жена, виждал съм я. Имам мнение за нея, което не е добро. Писах вече, че движих нещата по дело срещу ЮЗУ. Как се случи и защо аз - не е важно. Едва ли ще учудя мнозина с фактите. Но можете да попитате Д. Асенова от Струма, понеже тогава тя огласи случая в Струма. Както и съдия от БлОС: ще напиша името. Не Ви лъжа и за фактите: стига се до БлОС, тъй като на проведен избор за декан на факултет в ЮЗУ с ректор Илия Гюдженов не се избира такъв по реда на ЗВО. Процедурата е идентична с тази за избор на адм. ръководител в съдебната власт : балотажът е при същите условия, но между първите двама кандидати. Провеждат се 2 балотажа, не се избира декан. На третото общо събрание идва поканен Гюдженов. Отново не се избира никого. Тогава с целия си акъл Гюдженов предлага всеки член на общото събрание да има право да гласува за двамата ...


14 Юли 2010 13:00 | ... П.Д. към 9 без една
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

... и понеже все някой няма да послуша, ще гласува само за единия кандидат и другият ще спечели. Не е смешно- това е истината. Делото е в архива на БлОС. Заведе се по реда на ЗВО (адм. процес), първа инстанция БЛОС; касация ВАС. Авдева гледа процеса, той е уникален и е пръв подобен в БлОС. Бях в залата, пишех книжата и подкрепях моя другар, който е от друг факултет. Разбира се, че знаеха ред хора от ЮЗУ, но "на барикада бяхме само двамата": останалите не ни подкрепиха с присъствие в залата. Авдева завърши с определение вместо с решение, макар минахме фазата по същество. Тогава научих колко е важен с. протокол. Не навлизам в подробности - но отбелязвам, че тогава дело в компютърна версия е с парола за достъп. Попитайте Росен Василев как се получава парола по дело на Авдева и как се редактира с. протокол. Научих и за връзката между БлОС и ВАС,и то Андрей Икономов. Така че няма нищо случайно на този свят. Не уважавам Авдева и заради още един факт. Тя е ..


14 Юли 2010 13:11 | П. Дошков ...
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

Първата от ВКС, която се възползва от отменена поправка в ЗСВ и чрез бившия мин. правосъдието Петканов бе предложена на ВСС за най-високия ранг в с. система. Разбира се, че мнозина няма да видят нищо неправомерно в поведението й, но за мен това законно действие за повишаване има горчив привкус. Мнението ми за Авдева е, че не е глупава, пресметлива е, пази се, в най-важния момент умее да се измъкне от ситуацията. Случаят Борилски не ме впечатли с решението й да върне процеса, понеже е свързан и с фр. правораздаване. Така че Авдева за мен не е образец. Не вярвам обаче да се е намесила за Пензов. Такова поведение не пасва на профила й, който изградих с риск да греша, за нея. Това е клевета. Разбира се, че човек еволюира, но все пак. Не я познавам като учител на млади тогава съдии, вероятно има дарба, не знам. Авдева не е играла задкулистно с Пензов - за мен е изключено. Питат ме какво мисля за успеха на Пензов от ЮЗУ. Не знам къде е завършил, няма голямо значение за мен,аз завърших...


14 Юли 2010 13:24 | ... Петър Дошков
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

Право по настояване на мама, която почина от злокачествен тумор на матката на 54 години (сега съм на 50). Не можех да й откажа, още я обичам и ми липсва. Правото го завърших в ЮЗУ - от втория випуск съм. Дължа го и на Д.Д. , която тогава ми беше съпруга - тя плащаше таксите и ме караше да се явявам на изпити. Имаше и мои студенти заедно с мене на изпити. Така че за мен не е важно дали Пензов идва от ЮЗУ. Можех да отида в СУ, но ми е далеч и все пак бях семеен, после работа, но не се и срамувам, че съм учил в ЮЗУ.
Сега да се разберем за успеха от следването. По времето на Пензов успехът от дипломата не беше средно аритметично.Имаше две оценки - за мен твърдението за една оценка е неоснователно и е непочтено. Едва - дано не греша- мин. Вълчев измени ЗВО за 1 сумарна оценка от дипломата. Пиша, че не съм проверил точно кога е изменението в ЗВО - но приблизително е от преди 2-3 години. Нали не смятате, че Пензов е завършил при Воденичаров. Най-важното следва...


14 Юли 2010 13:33 | ехооооо
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

Не ви ли мина яда вече, написахте си каквото ви беше на душата, хайде стига вече!Загърбете злобата и се опитайте да намерите позитивни изяви, които да осмислят деня и бъдещите ви планове!Харата очакват честно състезание на идеи и стратегии за бъдещето на съда, а не фабрикуване на компромати и такава жлъч.Всеки от кандидатиге е бил достатъчно време в системата и може да се формира обективна оценка за него и вътре и вън от съда ви, няма нужда от тези подправки и пресолване!Хубав и по-усмихнат ден на всички!!!


14 Юли 2010 13:36 | Краят
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Не познавам Пензов лично, не виждам и за какво можем да си говорим. Той е млад човек и има свой свят. Уважавам го както всеки друг, който се бори честно. Това е отговорът ми. Важен е за мен фактът за конкурсното му участие сам по себе си. Трябва да се гордее с участието си в конкурса. Има време под небесния покров за успехи за печалившо пресичане на финал. Пък и се казва в тибетската култура, че не е важна целта, а пътят към нея. Правилно- приложете максимата към обикновени другари, от които един е победителят в колективен спорт. Нима подгласниците не заслужават уважение, щом са се борили честно. Нима няма да обичате децата си - дори по-силно от преди, - ако не са на първо място в състезание. Едва ли.Нататък е лесно за писане и Ви го спестявам.


14 Юли 2010 19:11 | Мирчо Люнгов
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

Съжалявам, че пак се намесвам, но току-що се връщам от Разлог с двете дела, КЪДЕТО МЕ ИЗПРАТИХА С НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИТЕ СИ САМООТВОДИ- ПЕНЗОВ, МАСЕВА... И ДРУГИТЕ ДО ПЕТ!!! Що зе Председател ще бъде този, който в знак на солидарност с НЕНАДЛЕЖНИТЕ си прави самоотвод без ВИДИМИ И ЯСНИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ!- Точно както "една жена каза" или "говори се и се пише във форумите"! Вън от управленческите структури всички Воденчаровчета (като манталитет- приспособленци, кариеристи, самозабравили се и нечетящи законите...)! Нали знаете, че в Софийските съдилища има репресия спрямо дипломираните в Хаджи Генчовата академия!?


14 Юли 2010 22:04 | До Господин Дошков
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Господин Дошков , недейте да коментирате хора, които не познавате добре, не си мислете, че едно произнасяне и то не във Ваша полза, може да Ви даде реална представа за личността на един съдия.Такова мнение нсъмнено е предубедено!Ако не беше съдия Авдева, 75% от този съдийски състав нямаше да са съдии, нито пък да имат повод да учасват в конкурси и да говорят срещу нея!Тя беше тази, която ги назначи хей така на едното юнашко доверие, даде им шанс да станат част от системата и да работят за нея, а ето каква благодарност получи за жеста си години по-късно...Тя е много добър съдия, почтен и честен човек и напълно заслужава професионалната си позиция , за това я оставете на мира!


14 Юли 2010 22:25 | петър дошков
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

Разбирам Ви. Макар че фразата "тя ги назначи на юнашко доверие" не се нуждае от коментар. Да не забравяме, че майката на съдията Масева от БлРС, бившата депутатка Масева, е с подобен подход на назначаване. Провежда Авдева квазиконкурс за назначаването й. Не описах този факт, макар че лично звънях на загубилата конкурса и в момента адвокат в София. Не ме разбрахте, вината е моя. Не съм предубеден -нямате представа колко плака пред мен загубилия спора, който Авдева от адм. изврати в трудов. ЗВО е адм. закон. Мога да докажа, че не лъжа.


14 Юли 2010 23:10 | Петър Дошков
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Да довърша, понеже постнах недовършил заради телефона. Не виждам защо се намесва Авдева във връзка с консурса за предс. на БлОС. Но факт е, че в сайта на Дарик днес Воденичаров свидетелствува на Соня Стоянова по дело срещу ЮЗУ, и то за уволнение поради съкращаване на щата. Даже ЮЗУ иска отводи на районните съдии, завършили в него. Подадохте ли си отводите, за да остане Алексова, която е от ЮЗУ. Четете внимателно какво написах в сайта на Дарик. Как делото стигна до Алексова с адвокат Аршинкова?


15 Юли 2010 09:58 | До Галина Захарова
Оценка:
-3
 (
5
 гласа)

Захарова и Костова, вместо да защитават Пензов и да твърдят нелепости,че заради атмосферата в съда не си писал делата да вникнат в истинските причини за забава-колегата интриганства и пише по форумите и няма време за делата. Ама,нали им е любимец,та какво да се прави.


15 Юли 2010 10:43 | до последния
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Колега виждаме, че все още те е яд задето авторитети като цитираните от теб съдии и прокурор Цонев са подкрепили този кандидат!Вместо да злобееш така,ами направи и ти нещо за да мотивираш такава подкрепа когато имаш нужда от нея!Регистъра на интригите в този съд на всички е ясно от кого се води и той датира доста преди Пензов да стане съдия!За писането по форумите, не ти прави чест така да лъжеш, след като си прочел делото за така нар.Интернет обиди , клевети и заплахи, и знаеш прекрасно, че не той, а съвсем неподозирани лица са писали и поддържали въпросният форум, изразявайки становища както срещу себе си, така и в своя полза по едно и също време...За работата, ами тя се вижда както от ежемесечните статистики,така и от медиите всеки ден,на бялото, черно не може да се каже, колкото и очевидно да му се иска на някого това!За да е най-натоваренят съд , с най-много увеличение в разгледани и приключени дела, то е ясно, че всички съдии в РС са допринесли, за това престани с тази злоба !!


15 Юли 2010 14:15 | Мирчо Люнгов
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

А бе малоумни Воденичаровчета- факт ли е, че Пензов си позволява да прави 5 незаконосъобразни самоотвода по отношение на един и същ прошенописец, или не!?!? АЗ КРЕЩЯ "ДА...А" И ГО ДОКАЗАХ С ФАКТИ И СИГНАЛ ДО ВСС!!! Ако да, що го бутате, където не му е мястото!!! Навярно на Захарова и Костова им омръзна бунищарника в БлРС и БлОС и са предпочели "по-малкогто зло", което си е ЗЛО!!!... Търсете истината вън от Свинарника си! (Това може да ви прероди.) Тя не е в НИТО ЕДИН ОТ "ДОСТОЙНИТЕ" ВИ КОЛЕГИ, защото даже за един езинствен случай, не би трябвало да употребяват ЗАКОНА като гъзпапир!... А за съжаление- не само измежду кандидатите, такъв в гилдията ви няма! ДА СЕ ЗАКРИЯТ БлРС и БлОС и започне нова неВоденчарово-комсомолска процедура по коструирането му!


15 Юли 2010 16:57 | Люнгов,
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

ти си неспасяем случай......! Въобще има ли съд в тази държава, от кoйто да си доволен, май няма, а?!;-)


16 Юли 2010 09:53 | Мирчо Люнгов
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

До сега в Сандански, Петрич и Разлог са брилиянтни в процедурата.... Даже за еднотодело в Разлог има обявена дата за излизане със с.р., съвпада с края на месеца, а до два дни преди това, страните могат да представят писмени защити! Такива неща в Свинарника ви се случват, когато на жалващия се вече му е дошло до над гуша от подканяния и писаници.


20 Юли 2010 10:02 | До Г-н Люнгов
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Искаме да видим обаче когато и за тези съдилища започнете да плюете със същата жлъч и обиди , само за дето не сте доволен от резултатите, колко брилиантно ще се гледат делата Ви там и тогава...


20 Юли 2010 15:17 | Мирчо Люнгов
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Вас ви плюя, защото изчерпах всички правни аргументи, а вие от право не желаете да разбирате. Що се отнася до тяхното поведение, което не би било в моя полза, то това би било вярно, ако исковете ми не са доказани документално, а засега поне такава опасност, няма. Най-малкото, което би трябвало да се случи е, ответниците да докажат обратното на исковете ми, или приетите доказателства да не ги подкрепят... С категоризациите по ваш адрес се захванах, когато видях, че ВКС и ВСС е същата "музика"... Не бързам, скоро ще се видят резултатите от произнасянията им! Съществува реална опасност манталитета "Воденичаровче" да го има и там, защото тейковците ви са едни и същи:- дядо Санди, и и она елещенския селски хитрец, Метърчов- но засега съм с нужното уважение и доверие!


25 Юли 2010 17:47 | Вярно ли е?
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Вярно ли е, Аршинков е ходил по София и ВСС и е злословил за колегите си Бельова и Пензов, които се оказаха една друга алтернатива на неговата, според собствената му представа, незаменима персона??Ако това е вярно, тези съдии са в пълното си право да му пуснат по един хубав сигнал до ВСС за грубо нарушение на Кодекса на магистратите. Забавената проварке на ВСС по проверените сигнали на Комисията Сукнаров, изглежда са окуражили някои хора, които вече се изживяват като мерило за качествата и възможностите на колегите си, че даже и като своеобразен морален коректор, забравяйки каква символика станаха и ще останат те в историята на съдебният район за всички времена...Да не говорим пък за гафа на века с онова дело за "интернет заплахи" срещу" моралния коректор" , което е безпрецедентно по рода си и още диви всеки,който научи за генезиса и развитието му...


25 Юли 2010 18:34 | що така бе миме?
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

http://dariknews.bg/view_article_comments.php?article_id=329465


26 Юли 2010 15:07 | Из Доклада на ЕК за 2010
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

...В друг случай, по отношение на твърденията за търговия с влияние и лошо управление на Благоевградския окръжен съд , не е образувано дисциплинарно производство от страна на ВСС, нито наказателно преследване независимо от критичния доклад на проверяващите при ВСС. Административният ръководител на този съд не беше преназначен на поста.
.....Браво Аршинков , може да се гордееш със себе си, ти вече си част от историята на съдебният район, даже и според ЕК.... и то с какво...


26 Юли 2010 19:57 | Мирчо Люнгов
Оценка:
-2
 (
2
 гласа)

А бе, пишещи Аршинковчета! Не ви ли е срам след като му скъсаХме балката да го ръфате още- той е смърдящ мъртвец само, че на вас тази воня ви харесва! Ако сте нормални,то се борете за разтуряне на БлОС и БлРС и за назначаване на нови конкурс... Другото е срамна козметика- не бил съден, не било образувано наказателно преследване,... че нали тази търговия с влияние той упражняваше чрез вас! Защо все още сте анонимни!?!? Що е то професионална чест? Значи тя, че съдията трябва да е анонимен подлец!? ХПриличате на силиконовите мацки, гдето лъжат ония с големите ръце и малките пишки, че са истински.


26 Юли 2010 20:54 | До Бельова
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Чакаме пълния стенографски протокол с нетърпение.Да ти видим акъла,докъде си стигнала.и кажи на пишещите за теб да престанат да плюят по Пензов и Аршинков.


26 Юли 2010 23:12 | До Красимир
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Засрами се вече и стига плю!!!


27 Юли 2010 09:26 | Ивайло Свинепасов
Оценка:
-1
 (
1
 гласа)

Тишшшшинкаааа...! Ослушвате се като аромат излязъл от нецензурните ви дупки в гащите...!? Защо ли!? Може би, защото започнатото от комисията "Сукнаров" трябва да се довърши!... Но нали не става дума за "Нина Ричи", а иде реч за воня! Продължавайте! Извадете сами компроматите- имате ги. Пуснете ги, за да ви изчистим от снагата на правосъдната "Девственица"!


27 Юли 2010 10:39 | Баста
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Жалко,за тези които продължават да си мислят,че Аршинков се занимава с вас.За съжаление е прекалено етичен за да злослови по адрес на който и да било.Макар че някой хора го заслужават.Бил ходил в софия и ВСС.Вие да не сте сключили договор с чистачката да ви докладва?И дори да е ходил какво от това.Като сте почнали поне пишете с кой се е срещал.Ще му пиша официално писмо и ще го питам дали е вярно
Какъв Ви е проблема сега?Нали не е председател?И на Мирчо трабвя всички проблеми да са решени или не са?


27 Юли 2010 11:34 | селяндур Свинепасов
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Не-е-е... на Мирчо предстоят дела със самоотводи за Бургаския окръжен съд (нали ще има обжалвания от Разлог, Сандански, Петрич... Гъзница още на са ме опроцесали, защото Божинов от Г.Д. се направи на голема работа), защото в КОС-а се оказаха същите пиленца: пишат логически противоречиви определения и не искат да наскърбяват Губетата от БлОС-а.
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар