За пореден път! Тежки съмнения за порочност при провеждането на конкурс за гл. експерт "Икономическо развитие " в община Благоевград! Мястото, което зае проф. Д. Тадаръков

07 декември 2020 14:48   30 коментара   13643 прочита


Участник с Отворено писмо до омбудсмана описва стъпка по стъпка как е  проведен конкурса в общината, така че да бъдат елиминирани всички  местни кандидати и се стигне до правилния кандидат, приватизаторът  на  ЗМК  проф. Д. Тадаръков! Прозрачност, отворена община към хората?!!! Това са само празни приказки от предизборна кампания!! 

Отворено писмо до омбудсмана на РБ изпрати участник в обявения от община Благоевград конкурс за главен експерт "Икономическо развитие ". В писмото Илияна И. описва подробно начинът, по който е организиран и проведен конкурса в общината. Оказва се, че нито един от явилите се местни кандидати не се е справил с изискванията на конкурса за мястото, на което преди седмица бе назначен приватизаторът на ЗМК, бившият директор на ДФ "Земеделие ", проф. Д. Тадаръков, който не е участвал в конкурса. Ето какво написа на омбудсмана Илияна, публикуваме без намеса: 

До Омбудсмана на Р България 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

Уважаеми госпожи и господа 

Обръщам се с настоящето писмо към Вас, водена единствено от желанието 
да изкажа несъгласие и възмущение от начина на провеждане на подбор за 
заемане на длъжност Главен експерт “Икономическо развитие” в община 
Благоевград. 

Като човек, който е последователен в действията си, ще подредя по 
хронологичен ред, всичко онова, което се отнася до обявения от община 
Благоевград конкурс за съответната длъжност. На 14 октомври в сайта на 
община Благоевград бе публикувана обява за подбор За заемане на 
длъжността Главен експерт „Икономическо развитие” в Община 
Благоевград, както следва 

       I.            Място на работа 

Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1. 

    II.            Кратко описание на длъжността 

Длъжността Главен експерт „Икономическо развитие” е свързана с 
дейности по насърчаване на инвестиции на територията на Община 
Благоевград и подобряване на инвестиционния климат, както и 
преодоляване на регионалните различия в социално-икономическото 
развитие. 

 III.            Минимални изисквания за заемане на длъжността 

1.     Образование: висше. 

2.     Образователно-квалификационна степен: бакалавър. 

3.     Минимален професионален опит: 2 години. 

IV.            Начин на провеждане на конкурса 

1.     Първи етап – допускане по документи 

2.     Втори етап - събеседване с кандидата 

Необходимите документи няма да изреждам, защото те не са обект на 
моето писмо. В 14- дневен срок всеки от кандидатите трябваше да 
предостави лично съответните документи, както направих и аз. 
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени по електронен път или по 
телефона.

В седмицата преди конкурса, който се проведе на 16 ноември, 
от община Благоевград ми се обадиха да ме уведомят, че съм допусната 
до втория етап, но трябва да изготвя Икономически план за развитие на 
община Благоевград. Гръмката тема на конкурсната работа предполага 
доста повече работа от дадените четири дни за подготовка, още повече 
че е задача, която от години десетки експерти в общината не успели да 
свършат. В обявлението за подбор на кандидатите такова нещо не 
съществува, като част от провеждането на конкурса. 

В Чл. 34 от НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ 
МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ Е ПОСОЧЕНО:

Органът по назначаването посочва в заповедта по чл. 13, ал. 1 
конкретния начин за провеждане на конкурса. Конкурсът задължително 
включва и интервю. 

(2) Изборът на конкретния начин се извършва съобразно длъжността, за 
която се провежда конкурсът, и нейните функции, като може да се 
приложат едновременно два от начините по чл. 33, т. 1 - 4. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31. 01. 2020 г.) Конкурсната 
комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и 
определя с какъв коефициент - 3, 4 или 5, се умножава резултатът на 
кандидатите, който е получен при прилагане на начина по чл. 33 и при 
интервюто, като взема предвид тяхната относителна тежест при 
преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната 
длъжност.

Комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на 
провеждането на конкурса да обяви на интернет страницата на 
съответната администрация системата за определяне на резултатите. 
Преди да започне провеждането на конкурса, комисията отново обявява на 
всички участници системата за определяне на резултатите и минималния 
резултат, при който кандидатът се допуска до интервю. 

(4) Продължителността на провеждането на всеки конкретен начин се 
определя от конкурсната комисия, като началото и краят се обявяват от 
председателя на комисията. 

Конкурсната комисия не спази голяма част от тази наредба, в това число 
и системата за определяне на резултатите, която нито бе посочена 
писмено преди конкурса, нито пък комисията обяви на участниците в него 
преди събеседването. Това само по себе си води до корупционни схеми, 
поради факта, че системата може да бъде манипулирана от членовете на 
комисията по всяко време. 

Извън рамките на обявения начин за провеждане на подбора, 
самосиндикално комисията реши да вмъкне допълнителен трети етап в 
конкурса, а именно превод от български на английски. 

На този допълнителен етап, единият от участниците в конкурса не се 
яви, а вторият не го изпълни, като се аргументира, че това не е 
посочено предварително в обявата за конкурса. След приключване на 
конкурса, комисията обяви, че ще информира всички участници в него за 
крайното класиране. 

Не само че в рамките на следващите три дни никой не се обади, не 
изпрати имейл, но и не качи в интернет или на видно място в общината 
класирането на кандидатите. Ето това ме възмути най- много и затова 
абсолютно не съм съгласна с начина на провеждане на конкурса от страна 
на комисията. 

Пак ще се позова на наредбата, в която пише: 

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31. 01. 2020 г.) 
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които 
са получени при провеждането на конкурса по избрания начин и от 
интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти. 

(2) Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр 
съгласно приложение № 8 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето 
място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен 
при провеждането на конкурса, за което съставя протокол. 

(2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат 
на съдебен контрол. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31. 01. 2020 г.) Протоколът 
и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по 
назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31. 01. 2020 г.) В срока по 
ал. 3 класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява на 
интернет страницата на администрацията, а при липса на такава - на 
общодостъпното място по чл. 13, ал. 1, т. 5. Всички кандидати, които 
са се явили на интервю, се уведомяват по електронна поща или писмено, 
като им се изпраща извлечение от протокола по ал. 1, който отразява 
резултатите. 

И до ден днешен нямам протокол от крайното класиране, в който би 
трябвало да бъдат отразени резултатите на участниците в него. 

Всъщност едва на 19 ноември на сайта на община Благоевград бе 
съобщено, че с оглед на получения от кандидатите общ брой точки по 
оценъчни карти, подборът приключва без класиране, поради това, че 
никой от кандидатите не е набрал необходимия минимум от точки. 


Още веднъж изказвам дълбокото си разочарование от начина на провеждане 
на конкурса, от институция, която претендира, че работи прозрачно и е 
обърната към хората. 

Всичко в този случай е познато до болка – инсценировките, търсенето на 
„правилния“ кандидат, нарушаването на Наредбата за провеждане на 
подбор на кандидати, отказване на достъп до оценъчните карти и 
останалите документи на участник в конкурса и т. н. Ако и следващия 
конкурс бъде организиран и проведен по същия начин, това само ще 
докаже, че чиновническата арогантност и самонадеяност са се превърнали 
в стил и емблема на местата власт. 

С УВАЖЕНИЕ :  Илияна И.   

Припомняме, че наскоро в община Благоевград бе представен  като ръководител  "Икономическо развитие " професор Д. Тадаръков, известен в  областния център, като приватизатор на ЗМК. Заводът, който бе затворен и от години нищо ново  не се създаде в него. В  момента сградата е силно занемарена  и се руши  , а  част от залите му са отдадени под наем..

Професор Тадаръков бе гръмко анонсиран  от кмета Румен Томов  на пресконференция като автор на грандиозен, революционен  план за развитие на Благоевград, който за 19 години ще превърне областния град в свободна икономическа зона.  

Нещо както държава в държавата, град -държава, нещо като Ватикана. Като какъв е назначен проф. Тадаръков без конкурс не стана ясно, но как се стигна до професор Тадаръков, завесата повдигна   отвореното  писмо на Илияна.   Оказа се, че от явилите се кандидати никой не става, но и никой не разбрал защо не става и как се е представил.

За пореден път върху общината се хвърля съмнение за начина, по който се провеждат конкурсите при назначаването на държавни служители. Припомняме, че  начинът  на провеждане на конкурса за административен  секретар на общината, вече  е обект на разследване от спецпрокуратурата, където участник депозира жалба преди време .   

П. Костадинов 
 

30 коментара
07 Декември 2020 15:26 | хотел мама кажа
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

хахаз те с томов са играха заедно когато се приватизираще ЗМК, тя честен конкурс иска ххахаххз умриам


07 Декември 2020 15:30 | �������джумаята.
Оценка:
6
 (
6
 гласа)

и каквито тадаръковци да приютите каквито и лицеви упори да правите. няма дависе получи. ние не искаме. д. п. с. на влас в джумаята много сте прозрачни.


07 Декември 2020 15:33 | р.радев
Оценка:
8
 (
8
 гласа)

Господи, молим те помогни на Благоевград като махнеш Томов, Милев и цялата шайка около тях


07 Декември 2020 15:49 | от кукуряхцево
Оценка:
4
 (
8
 гласа)

ТАКОВА ЧУДО МОГАТ САМО КОМУНИСТИТЕ И РУМЕН РАДЕВ ДА СЪТВОРЯТ . А СЕГА ВИЖТЕ КОЙ ЩЕ ВИ УПРАВЛЯВА АКО ДОЙДАТ ТЕ НА ВЛАСТ. ГЛАСУВАХ ЗА РАДЕВ НО СЪЖАЛЯВАМ - СТАРАТА НОМЕНКЛАТУРА И ДС ОЩЕ УПРАВЛЯВАТ В БСП. КЪДЕ СА ЛОЗУНГИТЕ ЗА ДАВАНЕ ШАНС НА МЛАДИТЕ - ДА ЗАДЪРЖИМ МЛАДИТЕ - НИЩО ПОДОБНО.


07 Декември 2020 16:04 | До редакцията на стършел
Оценка:
-1
 (
9
 гласа)

Мина повече от година, още ли плачкате за Насето и Хиха. Смешници, закривай.


07 Декември 2020 16:05 | До по горния олигофрен
Оценка:
-2
 (
10
 гласа)

Най големите комунисти са герб, начело с цар тиква от Банкя-дългогодишен член на бкп.


07 Декември 2020 16:07 | До кукуряхцево
Оценка:
1
 (
9
 гласа)

Младите (и не само млади) хора емигрираха благодарение на "прекрасното" 11 годишно управление на крадливата шайка герб.


07 Декември 2020 16:19 | Бисер Стойчев
Оценка:
6
 (
6
 гласа)

Сега Златка ще ви оправи всички, тя ще е новия кмет на Благоевград, подкрепена от ДПС


07 Декември 2020 16:53 | До до кукуряхцево
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

Младите не избягаха защото дойде Борисов на власт, а защото се отвориха границите, които при БКП бяха затворени и ако избягаш случайно заплашват роднини, че ще им се случи най -лошото, ако не се върнеш. Ама паметта на много е къса. Защото, колко са откраднали БКП " БСП", никой не може да ги стигне, дори и Борисов


07 Декември 2020 17:28 | До горния толуп
Оценка:
0
 (
6
 гласа)

Ти малоумен ли си? Та по големи комунисти от герберастите няма. Най много бивши членове на бкп има в парламентарната група на ПП герб. ФАКТ. 11ГОДИНИ КОЙ ИМ ПРЕЧИ, ЗАЩО ПРЕЗ ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ СМЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ МЕСТА (БЕЗ ПО СМЪРТНОСТ, НАЙ РАННА СМЪРТНОСТ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ В ЕВРОПА) ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ


07 Декември 2020 17:29 | Реалност
Оценка:
2
 (
8
 гласа)

През последните 30 години, много или малко всички политици лъжеха народа, но по лъжи, корупция и крадене герберастите задминаха и комунисти и костивисти и царски юпита.


07 Декември 2020 17:38 | До толупа 2 коментара наг
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

"до до до" пак ли се появи бе герберсйа измет. Майка ти да еба подлого.


07 Декември 2020 17:40 | Герб =гроб
Оценка:
0
 (
6
 гласа)

За герб гласуват само мързеливите селяци, уредени на държавна хранилка и ромите.


07 Декември 2020 18:03 | До редакцията на стършел
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

Дежурния, давай по чевръсто с минусите. Жалкари.


07 Декември 2020 18:12 | Предлагам:
Оценка:
7
 (
7
 гласа)

В екипа на Тадаръков да се включи и Калъмбов.


07 Декември 2020 18:14 | Онзи
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

Между Калъмбов и Камбитов няма много разлика.


07 Декември 2020 19:40 | Васко
Оценка:
6
 (
6
 гласа)

ТомоФФ и сие час по-скоро да се измитат. Става страшно, не само за тях


07 Декември 2020 19:41 | Васко
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

Алоооо, "ПР", на ТомоФФ, много сте активни, бре гургулички


07 Декември 2020 19:59 | Пепи
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

А ти на кой си "пр"?


07 Декември 2020 21:28 | Коси
Оценка:
4
 (
6
 гласа)

Това е пълна подигравка, не община, а фарс! Не знам дали гербаджиите са виновни за всичко, но най-виновни са за това, че допуснаха некадърници и интересчии да ни управляват. С нетърпение чакам съда да се произнесе и да прекрати тази агония с този измислен кмет.


08 Декември 2020 14:25 | Фен
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

ТомOFF


08 Декември 2020 16:18 | 1
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Добре, че дойде ГЕРП, та свят да видите. Колко злоба и колко къса памет има българина. Малко ви е долар за 3 500 лева, и хляб с купонче и 3:1. И македонците се надяват БСП да се върнат на власт, та да ни затрият от картата.


08 Декември 2020 16:31 | До герберските толупи
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Най голямото зло сполетяло БЪЛГАРИЯ в последните 30 години са крадливата шайка герб.


08 Декември 2020 16:32 | Читател
Оценка:
-1
 (
1
 гласа)

До по горния - даже незнавш как се пише любимата ти партия. Такива сте всички герберски калинки.


08 Декември 2020 17:50 | баи онзи
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

НА 28 март ГЕРБ ЩЕ СПЕ4ЕЛЯТ .ПОМНЕТЕ КАКВО СЪМ ПИСАЛ


08 Декември 2020 18:03 | Кире мустако
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Не е лошо да си пиеш хапчетата редовно.


09 Декември 2020 09:27 | %%%
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

ДО ИЛИЯНА И.
Уважаема ГОСПОЖО, не знам какво въобще си учила и дали си ходила на училище но със силикон и дрешки, не се прави икономика. Най- вероятно си прекарала по-голямата си част от живота по бърдаци и нощни заведения. За да кандидатстваш за такова място трябва да имаш солиден опит и познания от Българската и световна икономика. А зад огромното ВИ самочувствие се крие дълбок личностен и психически проблем. ВИЕ И. И. се надценявате... липса на разум и реална представа за действителността.


09 Декември 2020 10:11 | KАМБАТА
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

ДО МОЯ ЖУРНАЛИСТ. И ДО ТАЯ ИЛИАНКА/СЕЛСКИ СИЛИКОН/.
ДА НЕ МЕ ПОДВЕДЕТЕ С ТАЯ СТАТИЯ. С КАКВА ЗАПОВЕД И ОТ КОГА Е НАЗНАЧЕН ПРОФЕСОРА


09 Декември 2020 12:11 | до %%%
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Тук не става въпрос за И И или илиянка, драганка или петканка, а за начина на провеждане на конкурсите в тази община. Този който има солиден опит в българската и световна иконолика никога няма в конкурс на община ръковедена от плазмодии и смешници, които нямат никъква представа от икономика. Да не говорим пък за членовете на комисията, които пък са толкова далеч от темата за икономическо развитие, колкото вие от Марс.


09 Декември 2020 14:26 | Васил Попясенов
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Моля, моля, само аз разбирам от икономика! Хлъц
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар