Председателят на ОбС-Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на местния парламент този петък. Вижте дневния ред

27 май 2024 15:41   22 коментара   5744 прочита


Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 31 май 2024 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

Днес на заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 41 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места. 

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 31 май 2024 година /петък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-219/15.05.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

Докл. – Милена Бунцева –  Председател на КБФЕ

2. Предложение № 60-00-199/15.04.2024 г., от Кмета на община Благоевград, относно проект на Наредба за условията и реда за предоставяне, поддържане и използване на прилежаща площ, към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

3. Предложение № 60-00-253/23.05.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпила молба с вх. № 69-00-583/22.05.2024 г. от Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина“ ЕООД,​чрез управителя д-р Теодор Велчев.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

4. Предложение № 60-00-254/23.05.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за закупуване на ДМА на стойност над 30 000 лева на „Център за психично здраве – Благоевград“ ЕООД.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

5. Предложение № 60-00-204/16.04.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно поставяне на бюст-паметник на Иван Михайлов в Благоевград.

Докл. – Василиса Валеова –  Председател на КОКВ

6. Предложение № 60-00-230/16.05.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград на Димитър Атанасов Динев – композитор, диригент, ръководител и активен деец на култура в Благоевград и окръга, общественик.

Докл. – Василиса Валеова –  Председател на КОКВ

7. Предложение № 60-00-226/16.05.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно присъждане на звание „Заслужил гражданин“ на Юлия Василева Дживджорска – актриса от ДТ „Никола Вапцаров“ – Благоевград и художествен ръководител на ДЮТ „Щурчо“ към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

Докл. – Василиса Валеова –  Председател на КОКВ

8. Предложение № 60-00-218/07.05.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

Докл. – Христо Михалков –  Председател на КСП

          – Калоян Калоянов – Председател на КЗ

9. Предложение относно одобряване на 3 /трима/ представители на общинска администрация за членове на временна комисия за изработване на предложение на политика за участието на Община Благоевград в общинските публични предприятия и бизнес задачи, във връзка с Решение № 169 по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 26 април 2024 година.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

10. Предложение № 60-00-238/17.05.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот – двуетажна сграда „Еколенд“ и интерпретативен образователен център за деца – туристическа атракция за устойчиво развитие“ с идентификатор 04217.927.12.1 по КК на с. Бистрица, м. Бодрост, общ. Благоевград, публична общинска собственост.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

11. Предложение № 60-00-229/16.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване съгласие за откриване на процедура и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

12. Предложение № 60-00-222/16.05.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно искане с наш вх. № 53-00-44/16.01.2024 г. от Директора на Регионален офис Благоевград към ДП на „Български спортен тотализатор“ за предоставяне под наем на част от общински поземлен имот с идентификатор 04279.601.296 по КККР на гр. Благоевград за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ с предназначение: „за тото пункт“, находящ се на ул. “Славянска“, за срок от 5 /пет/ години.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

13. Предложение № 60-00-232/16.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно учредяване право на ползване върху недвижим имот общинска собственост за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства в землището на с. Бистрица, община Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

14. Предложение № 60-00-247/21.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

15. Предложение № 60-00-241/17.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-15/15.11.2022 г. от „Пътнически превози“ ООД, ЕИК 101001024, представлявано от управителя Марио Ванчов Богданов, за закупуване на общински имот върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно поземлен имот с идентификатор 04279.618.15 по КККР на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 10.05.2006 г. на ИД на АК, целият с площ от 5733 кв.м, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 24.01.2024 г., адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 34, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За автогара, автоспирка, при съседи: 04279.618.18, 04279.618.16,  04279.618.43, 04279.618.156, 04279.618.72, 04279.618.13, представляващ УПИ III-618.15, кв. 1 по плана на „Промишлена зона“ -гр. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 575/ 02.07.1982 г. 

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

16. Предложение № 60-00-248/21.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно прекратяване на съсобственост между Община Благоевград и Емил Кирилов Христов чрез продажбата на 238/681 идеални части от поземлен имот с идентификатор 04279.628.515по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Благоевград. 

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

17. Предложение № 60-00-244/20.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно прекратяване на съсобственост между Община Благоевград и „Лора – 97“ ЕООД и „Ради – 2004“ чрез продажбата на 183,50/263,30 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.269.2.18 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Благоевград и 80,30/115,30 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.269.2.19 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

18. Предложение № 60-00-245/20.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0204-4/24.04.2024г. от „Медикус-98-Медицински център“ ООД, представлявано от управителя Чавдар Крумов Андонов за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на допълнителни 20,30 кв.м за обект: Нов комплектен трансформаторен пост – КТП 20/0.4kV, 1х800 kVA с трансформатор 630kVA за външно електрозахранване, кабелна линия СрН 20kV, кабелни линии НН и аварийно електрозахранване с дизелов генератор 380/220V, 220kVA/176kW към трафопост със застроена площ 19,20 кв.м в поземлен имот с идентификатор 04279.603.355 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 07.02.2023 г., целият с площ от 92 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За електроенергийното производство, като  са представени инвестиционни проекти.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

19. Предложение № 60-00-246/20.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0204-1/22.01.2024г. от Виолета Максимова Николова, Антон Митков Николов и Емилия Миткова Олева за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на второстепенна постройка на допълващо застрояване – лятна кухня с размери 8,50м./4,00м. и с РЗП -34 кв.м (тридесет и четири кв.м) в поземлен имот с идентификатор 62699.501.326 (шестдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет точка петстотин и едно точка триста двадесет и шест) по кадастралната карта на с. Рилци, одобрена със Заповед № РД-18-86/26.11.2021 г. на Изпълнителен директор на АК, с адрес: с. Рилци, ул. „Трети март“ №2, с площ 726 кв.м (седемстотин двадесет и шест кв.м), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, при съседи на имота: 62699.501.627, 62699.501.327, 62699.501.325, 62699.501.605, представляващ УПИ XIV–501.326, кв. 17 по плана на с. Рилци, ЗПР одобрен със Заповед №575/02.07.1982 г., ПУП-ИПР одобрен със Заповед № 396/07.03.2023 г.,  като за същите е представен архитектурен проект. 

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

20. Предложение № 60-00-234/17.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0204-5/17.11.2023г. от Лилия Методиева Костадинова, Зойка Методиева Костадинова и Елеонора Димитрова Костадинова за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на второстепенна постройка на допълващо застрояване – лятна кухня с размери 5,30м./4,65м. и с РЗП -24,64 кв.м(двадесет и четири цяло и шестдесет и четири стотни кв.м) в поземлен имот с идентификатор 04279.616.107 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и шестнадесет точка сто и седем) по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, с адрес: Благоевград, ул. „Дружба“ № 4, с площ 731 кв.м.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

21. Предложение № 60-00-252/22.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно промени в общинската транспортна схема – откриване на нова междуселищна автобусна линия Благоевград – Картала.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

​​22. Предложение № 60-00-227/16.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ V и УПИ IV в кв. 18 и УПИ I и УПИ XI в кв. 23 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, както следва:

• Образуване на нови УПИ: УПИ VIII-501.546, УПИ IX-501.547, УПИ X-501.548 и УПИ XI-501.549 в кв. 18, с предназначение „за жилищно строителство“, УПИ IV-501.345 в кв. 18, с предназначение „за търговски обект и обществено обслужване“, УПИ XII-501.550 (общински) в кв. 18 с предназначение „за озеленяване“ и УПИ XI-501.551 (общински) в кв. 23 с предназначение „за жилищно строителство“;

• Образуване на нов кв. 24а и нов УПИ I-501.552 (общински) в кв. 24а с предназначение „за озеленяване“;

​​2. Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за удължаване на улица от О.Т.112, О.Т.111, О.Т.111а до О.Т.108 и изменение на крайната регулационна линия. Образуване на нова улица с О.Т.111а, О.Т.111в, О.Т.111г, О.Т.111д и О.Т.111е, за достъп до новообразуваните УПИ;

​​3. План за застрояване (ПЗ) за УПИ VIII-501.546, УПИ IX-501.547, УПИ X-501.548, УПИ XI-501.549 и УПИ IV-501.345 в кв. 18 и УПИ XI-501.551 в кв. 23 за ниско свободно застрояване със следните устройствени показатели: Устройствена зона „Жм“, П застр. ≤ 60 %, П озел. ≥ 40 %, Кинт – 1.2, Н ≤ 10 м. 

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

23. Предложение № 60-00-243/20.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ X-603.477 и УПИ XI-603.532 в кв. 35 по плана на IV-ти микрорайон, Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

24. Предложение № 60-00-242/17.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за процедиране и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП):

        1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ VII-6161, кв. 5 по плана на „Промишлена зона“ – Благоевград, с цел образуване на 6 (шест) броя нови УПИ – УПИ XIII, отреден за имот с нов идентификатор 04279.619.222 с предназначение „за пункт за диагностика и ремонт на автомобилни ел. инсталации“, УПИ XIV, отреден за имот с нов идентификатор 04279.619.223 с предназначение „за склад за нехранителни стоки“, УПИ XV, отреден за имот с нов идентификатор 04279.619.218, УПИ XVI, отреден за имот с нов идентификатор 04279.619.219, УПИ XVII, отреден за имот с нов идентификатор 04279.619.220 и УПИ XVIII, отреден за имот с нов идентификатор 04279.619.221 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначения „за жилищно строителство“ и нова улица-тупик с о.т. 165а и о.т.165б за осигуряване на достъп до новообразуваните УПИ при условията на чл. 81, ал. 4 от ЗУТ;

        2. План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ XIII-619.222, УПИ XIV-619.223, УПИ XV-619.218, УПИ XVI-619.219, УПИ XVII-619.220 и УПИ XVIII-619.221, кв. 5 по плана на „Промишлена зона“ – Благоевград – ново средно свободно застрояване.

       Устройствена зона – “Смф”; Височина на застрояване – до 15.00м; Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 70%; Минимална озеленена площ – 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

25. Предложение № 60-00-235/17.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел 20 kV от нов ЖР стълб на ВЕЛ „ДК“ до нов ТП в имот с идентификатор 04279.23.11, местност „Стара гара-Ш.14“ по КККР на гр. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.23.26 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КККР на гр. Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

26. Предложение № 60-00-233/17.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов кабел 20 kV от съществуващ кабел 20 kV в имот с идентификатор 04279.17.121 за захранване на имот с идентификатор 04279.17.140 в местността „Чикуто-Ш.18“, по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут засягащ и ограничаващ ползването на имот с идентификатор 04279.17.121 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост).

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

27. Предложение № 60-00-237/17.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод от съществуващ водопровод PE DN90 по ул. „Трети март“, с. Рилци, община Благоевград за захранване на имоти с идентификатори 62699.14.7, 62699.9.53 и 62699.9.54 в местността „Диновица“ по кадастрална карта на с. Рилци, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 62699.9.35 (нива – частна собственост), 62699.9.36 (нива – частна собственост), 62699.9.39 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 62699.9.53 (нива – частна собственост), 62699.9.225 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 62699.59.153 (пасище – общинска собственост) и 62699.59.226 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост).

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Василиса Валеова – Председател на КОКВ

28. Предложение № 60-00-240/17.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно въздушно ел. захранване с кабели СрН на поземлен имот с идентификатор 20540.12.25, местност „Равнако-Секирица“ по КККР на с. Делвино, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 20540.12.161 (за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост) по КККР на с. Делвино, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

29. Предложение № 60-00-251/21.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.116.27, местност „Пенков чифлик – Ш.39” по кадастралната карта на Благоевград, от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

30. Предложение № 60-00-239/17.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 68792.253.14, местност „Голяма нива“ по кадастралната карта на с. Логодаж, община Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Кинт. – 1,2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

31. Предложение № 60-00-250/21.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.301.3240, местност „Руджиев Андък“ /Чардако-РГ/ по кадастралната карта на Благоевград, от „за земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов”; Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

32. Предложение № 60-00-249/21.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.2.163, местност „Баларбаши-15-1” по кадастралната карта на Благоевград, от „ливада” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1д”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

33. Предложение № 60-00-231/16.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 81.1838 по плана на новообразуваните имоти на местност „Адемска чука”, землище на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов”;Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0,8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

34. Предложение № 60-00-221/16.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.333.2801, местност „Козлодуй“ /Асфалтова база/ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за предимно-производствени дейности”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

​​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

35. Предложение № 60-00-225/16.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.301.1263, местност „Руждиеводере“ по кадастралната карта на Благоевград от „нива” в „за вилно строителство” при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Ов”; Височина на застрояване – до 7.00 м; Кинт. – 0,8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

36. Предложение № 60-00-220/16.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.23.5, местност „Стара гара – Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград от „нива” в „за жилищно строителство” при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

37. Предложение № 60-00-223/16.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 68792.247.95, местност „Герена“ по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград от „нива” в „за жилищно строителство” при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

38. Предложение № 60-00-228/16.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 00134.10.15, местност „Чуката“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград с цел поправяне на допусната явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна  устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

39. Предложение № 60-00-224/16.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 49179.8.4 (стар № 008004), местност „Старите лозя“ по кадастралната карта на с. Мощанец, общ. Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна  устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

40. Предложение № 60-00-236/17.05.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване  по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 68792.58.5, местност „Тапане“ по кадастралната карта на с. Логодаж, община Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за вилни селища – „Ов“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 7.00 м;Максимална стойност на Кинт – 0,8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Минимална озеленена площ – 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

  41Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград


Още от: Общество

Принтирай статия
22 коментара
27 Май 2024 15:49 | Пишман ръководител
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

Няма нищо за резила на Пирин


27 Май 2024 16:15 | Петрич
Оценка:
-4
 (
6
 гласа)

На Пирин щтеги бием като тъпан като дойдат в петрич


27 Май 2024 16:40 | благоевградчанин
Оценка:
15
 (
17
 гласа)

ТАСКОВ, ГНИДО НЕДНА МРЪСНА ДОЛНА.... ТИ КОЛКО БЕЛИ НАПРТАВИ ЗА БЛ; АГОЕВГРАД И ОБЩИНАТА, НО ЩЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО И ЗА ПЛАЩАНЕ....


27 Май 2024 16:45 | малее
Оценка:
11
 (
13
 гласа)

Васил Миладинов и Радослав Тасков и жената на Марио Богданов, какъв Пирин ви тресе, четете какво ги касае, парцели, строежи, утеха малка е че Урдев не е докладчик


27 Май 2024 17:13 | Костадин
Оценка:
13
 (
13
 гласа)

Схеми на гърба на Благоевградчани. Затриха града.


27 Май 2024 17:19 | Пак ли схеми
Оценка:
9
 (
9
 гласа)

И без автогара ще останем така ли?


27 Май 2024 17:19 | djumalia.
Оценка:
4
 (
6
 гласа)

djudjeto taskov nap1va pove4e i ot kmeta za tozi zaem za6toto negova e ideiata i drapa za tl1sti procenti no 6te polu4i iadec.


27 Май 2024 18:04 | 123
Оценка:
11
 (
11
 гласа)

Васко Миладинов - ТЪПОТО знае ли как се казва комисията, но която е председател?
Какво означава "законно построена сграда върху чужд имот"? Каква е тая лятна кухня с размерите на столова? Другите общински имоти не са изопщо пък за коментар! Автогарата ли или в Промишлената зона, или по Селата и в м. Бодрост???
А що ще правите от Преместваемият обект на ул. Славянска /Тотопункт/???


27 Май 2024 19:36 | Разбирач
Оценка:
7
 (
9
 гласа)

В Благоевград живеят най простите хора. Колко и избори да има направят само спасители търсят. Вместо да изритат този Тасков, те освен че му вземат парите, а и гласуват за него. Прости колкото искаш. Гласуват за него и разни други смешни съветници, а после реват от тях по форумите.


27 Май 2024 20:48 | Благоевград днес .
Оценка:
6
 (
6
 гласа)

С какво е допринесъл за Благоевград ( Горна Джумая) Иван Михаилов, та да му се издига паметник в града ? Този човек е известен в нашият край с прозвищата Главорез и Кръволок !!! На негова съвест тежат убийства на 12. 09. 1924 г. в Горна Джумая ( Вартоломеевата нощ), убийства в с Крупник ( местност, Орловец,), в с. Градево ( местност, Обесеник,), в с. Дъбница е горял хората в пещи и ги хвърлял във варници До вчера имаше жени с черни забрадки на главите в знак на траур - на една жена убил сина, на друга мъжа, на трета брата ...Опомнете се хора ! Не издигайте паметници на убийци !!


27 Май 2024 20:58 | 123
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

О... СЛЕД ГОДИНИ И НА БОКО ТИКВАТА ЩЕ ВДИГНАТ ПАМЕТНИК! ТА ГЛЕДАЙТЕ ПАРЦЕЛИРАНЕ НА ГРАДА И СЕЛАТА ОКОЛО НЕГО. УЗАКОНЕТЕ И ЦИГАНСКАТА МАХАЛА, ТА ТЯ Е ДО КЪЩАТА НА ТЪПУНГЕРА В. МИЛАДИНОВ, БЕ!!!
ОТНОВО НЯМА ДА ГЛАСУВАМ!!!
ПРОСТ НАРОД, ПРОСТИ УПРАВНИЦИ И СЛАБА ДЪРЖАВА!


27 Май 2024 21:35 | Калинкиии
Оценка:
7
 (
7
 гласа)

Антоанета Богданова ще докладва за да се гласува далаверата на собственият и мъж Марио Богданов!!! Тези в общинският съвет са толкова нагли, че бият дори Тиквата и Шиши! А за тъпунгера Васил Миладиов дори яма да споменавам, колко пори взе на хорада в предишните съвети за да им "оправя" имотите! Но, има Господ!


27 Май 2024 22:57 | Пенко адвокаторе
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

Аман бе и аз политик ще ставам, ама тея много нагли ай ся-Един дето у къщурка с плъстен под живееше в Кабул маала, друг от Бело поле-дебелоглавец, Миладинката продавач на цигари по спирките-на дребно амбулант, разни ЛЕСНИ и НЕдотам умни решават бъднините Ваши - балъци страдайте бавно заради бързата си ръка на изборите !!!!!


27 Май 2024 23:01 | ДО 123
Оценка:
-1
 (
1
 гласа)

Къщата на Миладинов е в Плоски


28 Май 2024 00:12 | Беседката на джамията
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Отпуснете още пари за тия мръсници от Пирин, че са има малко. Сега ще имат нужда, да се върнат пак в А група.


28 Май 2024 10:39 | 1000+
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Паметник на Ванче Михайлов върху чужд постамент, опомни се Байкушев!


28 Май 2024 10:41 | 933
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Паметник на Ванче Михайлов върху чужд постамент, опомни се Байкушев!


28 Май 2024 10:58 | 123
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

АМИ БАРАКИТЕ НА ПСИХОДИСПАНСЕРА? КЪДЕ ЩЕ ХОДИТЕ СЛЕД ГОДИНИ БЕ ЛАЙНАРИ ЗА ПРЕГЛЕДИ ПРИ Д-Р ДИМИТРОВ?


28 Май 2024 12:09 | 123
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

eeeee не се спряха тези ама така като ги търпим, правиш жива верига през далат и не ги пускаш вътре пък нека си гласуват точки на сесия на улицата хрантутници недни


28 Май 2024 13:45 | 2 в 1
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Май ще има двоен удар за Благоевград-заем и продажба на общински имот


28 Май 2024 15:49 | прогноза
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Този паметник на Ванче Михайлов който най - вероятно някоя нощ ще бъде бутнат и разрушен, ще бъде предпоставка за умишлено разделяне на народа и за етнически стълкновения в Благоевград.


29 Май 2024 05:48 | еееееееееееееееее
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Тоя селски преСЕДАТЕЛ Тасков много преседя в благоевградския селсъвет и е крайно време да му биете шута.
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар