Народният представител от ПП ГЕРБ Александър Мацурев отправи питане към министър Нено Димов

23 април 2018 11:40   1 коментар   5331 прочита


По време на парламентарния контрол в петък депутатът от ПП ГЕРБ Александър Мацурев отправи питане към министър Нено Димов, от негово име и от името на колегите от Благоевградска област, водени от загриженост за качеството на атмосферния въздух върху територията на страната и от убедеността, че Министерството на околната среда и водите подпомага местните власти при разработването на общински програми за намаляване на емисиите на вредни вещества за населените места, където са регистрирани превишения на установените норми и контролира тяхното изпълнение. По същество въпросите бяха свързани с политиките и мерките, предприемани в посока подобряване на качеството на въздуха на национално ниво, и по-специално, какви политики и мерки са предвидени в област Благоевград?

В кои общини има поставени измервателни устройства за качеството на въздуха?

На какъв етап е изпълнението на дейностите по процедурата за разработване/актуализация на общинските програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух за общини с наднормени нива на замърсители ( фини прахови частици, азотни оксиди и други) и планиране на адекватни към местните мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до определените норми за неговото качество?

Какви мерки могат да предпиемат кметовете и по какви програми могат да кандидатстват общините, за да се включат в тази приоритетна за Министерството дейност?

В отговор министър Нено Димов заяви:

За контрол качеството на атмосферния въздух на територията на община Благоевград има разположена автоматична измервателна станция, която е част от Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух. Контролираните от нея замърсители са фини прахови частици, полиароматни въглеводороди, серен диоксид, азотни оксиди, бензен, ксилен, толуен и озон. Съгласно резултатите от мониторинга нормите са нарушени по показател фини прахови частици и полиароматни въглеводороди.

Наднорменото замърсяване с фини прахови частици е основният проблем, който трябва да бъде разрешен. Голяма част от общините планират и изпълняват мерки, но те не могат да бъдат оценени като достатъчно ефективни, поради което са необходими действия и на национално ниво. Това е причината Министерството на околната среда и водите да предприеме действия и на национално ниво по отношение на двата сектора с най-голям принос към замърсяването – битовото отопление и транспортът. Мерките, по които работим, имат за цел да подпомогнат общинските власти в изпълнението на задължението им за постигане на необходимото качество на въздуха и са следните:

- разработваме Национална програма за качеството на атмосферния въздух, чието изпълнение е в допълнение на мерките, които общинските власти прилагат;

- по отношение на битовото отопление в момента се извършват законодателни промени чрез Закон за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух за въвеждане на изисквания за съдържанието на сяра и пепел в твърдите горива (въглища и брикети), които се продават на пазара за битово отопление;

- по отношение на сектор „транспорт“ са идентифицирани и се предприемат мерки за въвеждане на засилен контрол върху превозните средства с цел намаляване на емисиите на вредни вещества, както и за засилване на контрола на годишните технически прегледи;

- В рамките на процедурата „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ се изпълняват 11 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 1 511 000 лв. Община Благоевград е един от бенефициентите и в момента актуализира общинската си програма със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Договорите се изпълняват към момента и следва да приключат през трето и четвърто тримесечие на 2018г., съобразно предвидените срокове.

- осигурен е финансов ресурс чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ за прилагане на конкретни мерки за намаляване на замърсяването, като се предвижда средствата да бъдат насочени към основните източници на замърсяване – битовото отопление и в по-малка степен към обществения транспорт. Акцентът на мерките за битово отопление е поставен върху подмяната на стационарни горивни домакински устройства на твърдо гориво.

Освен Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, възможности за финансиране на дейности, които допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух, има по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Националната програма за енергийна ефективност, Националния доверителен екофонд. Друга възможнст предоставя програма LIFE, която е финансов инструмент, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС.

1 коментар
24 Април 2018 01:45 | Неграмотен
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

На какъв език зададе въпросът си бре? Като знаем какъв дар-слово имаш?!
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар