Ќовините на югозападна Ѕългари€
ѕолезно е да прочетете! 20 правила за етикет, които вс€ка дама тр€бва да знае  
   –егистрац舫абравена парола

»стината за обект " ончето"!  метът јт.  амбитов вкара в прокуратурата дисциплинарно уволнени€ гл. архитект на община Ѕлагоевград ¬.“инчев! “ърси наказателна отговорност за клевета и набеждаване


12 февруари 2019 18:41  70 коментара   30104 прочита—пешно искане за търсене на наказателна отговорност от бивши€ главен архитект ¬асил “инчев за клевета и набеждаване,депозира кметът на Ѕлагоевград јтанас  амбитов в окръжна прокуратура.ѕоводът са тиражирани Ќ≈¬≈–Ќ» твърдени€ на уволнени€ дисциплинарно главен архитект около сделка със зем€та на обект " ончето" в областни€ център.

¬ из€влението си пред медии днес “инчев твърди:, че за кратък период теренът … от публична общинска собственост е станал частна общинска. “ова се случило без да има решение на ќбщински€ съвет. «ем€та под него е останала публична общинска собственост.

‘актите са категорични – става дума за незаконен строеж, за подм€на на документи за собственост и за представ€не на неистински такива….≈дин имот, в който има незаконно строителство се трансформира от публична общинска в частна общинска и защото аз не го одобр€вам, ме наказват с най-тежкото наказание уволнение“, казва архитектът.

—кандалното му из€вление ни провокира да направим проверка на неговите думи и какво се установи. ¬ публичното си из€вление “инчев изрече три категорични неистини!

Ќ≈ ≈ ¬я–Ќќ че в нарушение на «акона за общинската собственост се преобразува имот от публична в частна общинска собственост.

»—“»Ќј“ј! / ѕубликуваме ц€лата хронологи€ на обсъжданата сделка /

«а сградата, над терена, за който се сочат неверни твърдени€, е издадено –азрешение за строеж є436/90 г. —ъгласно одобрените работни проекти, сградата представл€ва кантора на  ‘ „ƒинамик – 2“ – Ѕлагоевград и е с предназначение да изпълн€ва стопански функции с възможности за осигур€ване на делови контакти. ¬ последствие от  остадин ѕаскалев –  мет на община Ѕлагоевград е издадена заповед є852/10.11.1999 г., с ко€то е прехвърлено правото на строеж на обект „ антора“ на „ƒинамикс “екс“ ќќƒ. —ключен е договор є996/10.12.1999 г. за прехвърл€не право на строеж върху общинска зем€ както следва: „ќбщина Ѕлагоевград прехвърл€ правото на строеж на обект „ антора“ на „ƒинамик “екс“ ќќƒ върху 101 кв. м. –«ѕ в парцел ≤, кв. 31 по плана на ≤≤≤ микрорайон Ѕлагоевград. ƒружеството се е снабдило за същи€ имот с нотариален акт за собственост още през 2001 г.

— нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот „ƒинамик “екс“ ќќƒ продава на„—тройинвестконсулт 2013“ ≈ќќƒ същи€ имот.

—ъгласно нотариални€ акт за покупко-продажба на недвижими€ имот от 2017 г., дружество с ограничена отговорност с фирма „ƒинамик-текс“ ќќƒ продава на „—тройинвестконсулт 2013“ ≈ќќƒ сграда, с предназначение „административна, делова сграда“. ѕлощта на сградата е 122 кв. м, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху м€стото. «а цитираната сграда са налице одобрени строителни книжа - проекти и строително разрешение.

¬ ќбщинска администраци€ - Ѕлагоевград е постъпило «а€вление на 03.12.2018 г. от „—тройинвестконсулт 2013“ ≈ќќƒ за закупуване на поземлен имот по кадастралната карта на Ѕлагоевград,.  ъм за€влението е приложена —кица на сграда , издадена от Ќачалника на —√  -Ѕлагоевград, съгласно ко€то сградата е с предназначение „административна, делова сграда“. ѕриложен е и описани€ по-горе нотариален акт за собственост на законно изградената в имота сграда.

—ъгласно одобрените подробни устройствени планове, имотът е с предназначение за „жилищно строителство и обществено обслужване“.

јрх. ¬асил “инчев, в качеството му на главен архитект на ќбщина Ѕлагоевград, е »«ƒјЋ виза за изработване на инвестиционен проект през април 2018-та за същи€ имот,

¬ съответствие с издадената ¬иза и ѕ”ѕ, за поземлен имот по кадастралната карта на Ѕлагоевград е съставен јкт за частна общинска собственост

ѕо повод постъпилото за€вление , е отправено ѕредложение до ќбщински съвет Ѕлагоевград за продажбата му по «акона за общинската собственост на „—тройинвестконсулт 2013“ ≈ќќƒ. ѕредставен е и доклад за експертна оценка на поземлени€ имот, съгласно който пазарната му стойност е 54 717 лева без начислен ƒƒ—. ѕредставено е и ”достоверение за данъчна оценка

—ъс свое решение ќбщински съвет Ѕлагоевград е включил поземлени€ имот по кадастралната карта на Ѕлагоевград с площ от 155 кв. м, представл€ващ ”ѕ» I-610.276, кв. 31 по плана на III-ти микрорайон в √одишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост , за продажбата му на „—тройинвестконсулт 2013“ ≈ќќƒ. ќбщински€т съвет е одобрил и доклада за експертна оценка на поземлени€ имот.

—лед решението на ќЅ— на  мета на ќбщина Ѕлагоевград е наредено имотът да се продаде на „—тройинвестконсулт 2013“ ≈ќќƒ .

Ќалага се изводът ,че “≈–≈ЌЏ“ ѕќƒ —√–јƒј“ј Ќ» ќ√ј Ќ≈ ≈ »ћјЋ ’ј–ј “≈– Ќј ѕ”ЅЋ»„Ќј ќЅў»Ќ— ј —ќЅ—“¬≈Ќќ—“ и твърдени€та на архитект “инчев не отговар€т на истината .

ќще към момента на учред€ване на правото на строеж върху този терен, категорично е установено, че същи€т е частна общинска собственост. »мотът н€ма пром€на в режима на застро€ване или отреждане, за да придобие статут на публична общинска собственост впоследствие, което от сво€ страна да предполага необходимост от решение на ќбщински съвет за пром€на на вида на собствеността от публична в частна.

ќт всичко това става €сно, че Ќ≈ ≈ ¬я–Ќќ, че архитект “инчев е направил отказ да одобри проекта!

»—“»Ќј“ј:

јрхитект ¬асил “инчев е »«ƒјЋ виза за проектиране и никога не е ѕостанов€вал изричен отказ по отношение на одобр€ване на строителните книжа за имота,

Ќ≈ ≈ ¬я–Ќќ, че “инчев е уволнен заради този проект!

»—“»Ќј“ј: “инчев бе уволнен дисциплирано за това, че ≈ »«ƒјЋ –ј«–≈Ў≈Ќ»≈ за строеж в нарушение на правилата и нормативите за застро€ване на друг строеж. ѕроверката бе направена по жалба на благоевградчанина –. «ашев, а кметът  амбитов на пресконференци€ съобщи, че архитектът по повод на проверката "в четири изречени€ го излъгал четири пъти".

¬ качеството си на длъжностно лице “инчев е изрекъл клеветнически твърдени€ ,които набеждават друго длъжностно лице в извършване на незаконни действи€. ¬ този смисъл кметът  амбитов е поискал от прокуратурата да се потърси наказателна отговорност на архитекта,който дни по рано пак в медийни из€влени€ за€ви, че докато е работил в общината е работил спокойно без вс€какъв натиск и по никакъв начин не подсказа, че е имал проблеми около този проект, така като днес твърди.

ѕотърсихме кмета  амбитов за коментар и той бе лаконичен: Ѕезочливи лъжи ,подал съм сигнал в прокуратурата.  райно време е да се спре с тиражирането на фалшиви новини от платени медии и мести псевдополитици, колкото до архитекта, това е доказателство, че съм взел правилното решение, признавам, че закъсн€х.

јрхитект “инчев е интересен бивш държавен служител, който се оказа едър имотен собственик. »нтересно е как той се е сдобил 27 имота, апартаменти, посочени официално в годишната му деклараци€. ќчаквайте разследването ни по тази тема...

 

ѕ. ѕетров

 

 

 ќще от: ќбщество
ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


70 коментара

12 февруари 2019 18:53 | ÷цц
ќценка:
48
 (
56
 гласа)

“ам площа на сградата е 1 декар не е 100 квадрата айдуциииии гнусни


12 февруари 2019 18:57 | Uooo
ќценка:
-21
 (
35
 гласа)

155 квадрата зем€, това е обсъжданата тема, чети, ако не разбереш от първи€ път, прочети го па ! “инчев откъде бе джанъм 27 къщи ?! ѕалавник, не е хубаво да те уволн€ват, а реви сега ма улетел си срещу  амбитов


12 февруари 2019 18:58 | ¬ал€
ќценка:
-27
 (
47
 гласа)

 мете, добре направи. ћалко му е дисциплинарно уволнение


12 февруари 2019 19:00 | Nicola
ќценка:
16
 (
36
 гласа)

абе какви медии сте бе за една кола из€дохте кмета на кресна, то€ с 27 апартамента и траете, € на комиси€та веднага, как така бе то€ е най-богати€ у региона


12 февруари 2019 19:01 | Ћео
ќценка:
-14
 (
36
 гласа)

 метът ще го разнищи€ то€ лумпен


12 февруари 2019 19:12 | старогражданин
ќценка:
33
 (
33
 гласа)

¬сички кирливи ризи на простора.  олко ще са просторите. ѕовече от два.


12 февруари 2019 19:20 | ¬альо —.
ќценка:
-17
 (
37
 гласа)

ћного далавери правеше тоз човечец. √ледаше кмета в очите и го лъжеше. јй сега нека се об€сн€ва


12 февруари 2019 19:29 | —мешник
ќценка:
-10
 (
32
 гласа)

’ахаха! » сега, какво се получи!??! »здал ¬иза за проектиране за то€ строеж, а иначе не одобр€вал нищо!  ой лъже сега?


12 февруари 2019 19:32 | –илка
ќценка:
9
 (
15
 гласа)

≈й, много нагъл то€, а пък наши€ в ѕетрич ни обра негативите и сега ние на вол€ крадем от обществените поръчки, общинските земи; “ати пука с пиратки за 3-ти март, 24-май и т. н., а мъжленцето ми се скъсва от обществени поръчки за строителство-та нали аз ме ги давам и комисионна за кметчето


12 февруари 2019 19:44 | ’омър
ќценка:
38
 (
46
 гласа)

 мета и архитекта са в кюпа, нека се самоиз€дат и всички да приключат в.... Ѕобов ƒол.


12 февруари 2019 19:47 |  ирил
ќценка:
0
 (
28
 гласа)

ћноооого отдавна тр€бваше да го разкарат то€. ћного далавери, много чудо. ћиналата година един господин беше му изл€л кофа с фекалии пред кабинета. ≈два ли е в резлутат на професионално поведение от страна на тинчев


12 февруари 2019 19:48 | Nicola
ќценка:
-4
 (
26
 гласа)

√олем лъжец, обратнопропорционално на ръста му, как не го е срамb


12 февруари 2019 19:50 | ћалки€ ѕетърчо
ќценка:
-1
 (
27
 гласа)

”лете архитекта, и още ще пати. — ти€ апартаменти.... ƒа каже от къде ти има или са му дарени€, подпише виза и хоп апартаментче. “р€бва да внимава къде и какво говориш. Ќеправилен ход избра “инчев, а при€тел€т му Ѕали и той ще му изиграе лоша шега.


12 февруари 2019 19:50 |  ирил
ќценка:
0
 (
2
 гласа)

https://www.struma.com/krimi/ekshun-v-sgradata-na-obshtina-blagoevgrad-muj-ot-elenovo-probi_108878/


12 февруари 2019 19:51 | ??????
ќценка:
35
 (
39
 гласа)

—трума ви€ като обективна меди€ проучете и напишете кой е истински€ собственик на въпросната сграда гражданите на Ѕлагоевград искат да разберат? ј иначе този цирк се играе от 30 години!


12 февруари 2019 19:52 | Ќики
ќценка:
34
 (
42
 гласа)

Ќаистина ли си мислите, че този дребен хитрец-архитекта е действал сам, а не в комбина с началника си?  ой ще го търпи два мандата, ако не се отчита и не слуша шефа си?


12 февруари 2019 19:53 | Nicola
ќценка:
-4
 (
14
 гласа)

E нали е написано бе строй не знам кво си те са собственици


12 февруари 2019 19:54 | Nia
ќценка:
54
 (
62
 гласа)

ƒокато кмета разнищва, градът затъва. ѕреди 10-тина години, но при друг кмет Ѕлагоевград беше на второ м€сто в страната като най- добър град за живеене в страната. ј сега е затънал без никаква перспектива за работа. » вие —трума ми хвалите този кмет! —ериозно ли за вас всички е наред с кмета и града! –азходете се по улиците, там н€ма хора


12 февруари 2019 19:55 | круме
ќценка:
-17
 (
31
 гласа)

абе да му рипне така кмето, €вно е, че го боли ф може и да не са в комбина, а напротив сега да е разбрал то€ какви ги е вътел


12 февруари 2019 19:56 | ёли
ќценка:
32
 (
40
 гласа)

—трума и сел€ците на държавна хранилка са €сни, замине ли си кмета и те увисват. Ќормалните граждани виждаме как града загива.


12 февруари 2019 19:57 | Uooo
ќценка:
-24
 (
30
 гласа)

ѕреди 10 години българи€ беше над 8 млн. сега е наполовината, така, че не правете такива сравнени€, границите са отворени, хората се движат от град на град от държава в държава, така че хайде стига


12 февруари 2019 19:57 | “они
ќценка:
24
 (
38
 гласа)

8 години е спал кнета и сега чаке разбрал какви ги върши главни€ архитект? ј през това време има десетки жалби.


12 февруари 2019 19:59 | Ѕезработица
ќценка:
28
 (
34
 гласа)

ј защо хората б€гат от Ѕългари€ и от Ѕлагоевград? Ќе е ли от лошото управление на държавата и на града в последните десетина години?


12 февруари 2019 20:01 | ƒобри јтанасов
ќценка:
36
 (
40
 гласа)

√ушерът се опитва да си откъсне опашката, така прави и учител€т му Ѕоко от Ѕанк€, който жертва министри само и само да не изпусне кокала.


12 февруари 2019 20:05 | »во
ќценка:
38
 (
44
 гласа)

јрхитекта ли ще изкарат виновен за това, че Ѕлагоевград е на последно м€сто по доходи в страната той ли е виновен за липсата на инвестиции, нови работни места, за мръсни€ въздух, за слаби€ ѕирин и лъжата на н€кой си, че ще има козирка и нова трибуна на стадиона, за това, че младите (не само млади) хора б€гат от града?


12 февруари 2019 20:08 | »ван
ќценка:
42
 (
50
 гласа)

 амбитов достатъчно краде. време е да си ходи


12 февруари 2019 20:15 |  ехайов
ќценка:
43
 (
47
 гласа)

 радецът вика "ƒръжте крадеца"!


12 февруари 2019 20:17 | vvv
ќценка:
-13
 (
27
 гласа)

той лъже кой да е виновен € стига една и съща плоча въртите свикнахте да обвин€вате що не сте на протестите а нема никой само стенкате и некои ви е крив който не работи не тр€бва да €де който иска да работи намира начин кмето та кмето омразнахте с едни и същи неща


12 февруари 2019 20:19 | arh
ќценка:
23
 (
31
 гласа)

 ћ≈“ќ¬≈“≈ —ј ѕќ ¬»Ќќ¬Ќ» ќ“ —Ћ”∆»“≈Ћ»“≈ Ќј«Ќј„≈Ќ» ќ“ “я’!!! “Џ–—≈“≈ ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“ ќ“  ћ≈“ј! ѕ≈“–»„, —јЌƒјЌ— », ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ, ЌјЅЋёƒј¬ј —≈ ≈ƒЌќ » —Џўќ я¬Ћ≈Ќ»≈..... Ќ≈ јƒЏ–Ќќ—“, Ѕё–ќ –ј÷»я, «јЅј¬≈Ќ» ѕ–≈ѕ»— »,  ќ–”ѕ÷»я, .....”Ќ»∆ј¬јЌ≈ Ќј ’ќ–ј“ј.....


12 февруари 2019 20:23 | ¬енци
ќценка:
-23
 (
33
 гласа)

јйде, почнаха да пишат агентите на ƒони, и на  аната. ћай ви хваща и вас шубето, този уж зелени€ застрои половината зелени площи и то в комбина с “инчев. » Ѕлагоевград никога не е бил на 2 м€сто за най-добър град за живеене, жалко за което, но и това ще стане през следващи€ мандат на  амбитов. Ќ€ма как да се краде и руши 25 години и повече, а после за два мандата да се възстанови всичко. ¬идно е за всички, че се подобр€ва града, но с магическа пръчка не става. “р€бва време и търпение, и умение, каквото има  амбитов. ¬сичко ще се оправи


12 февруари 2019 20:24 | inj
ќценка:
24
 (
30
 гласа)

който е вл€зъл в общината да работи и почва да се прави на генерален директор от най -дребната мишка до  мет! ¬Ћј—““ј ћј„ ј ”ћЌ»“≈ ’ќ–ј! ќЅ»„ј ѕќ—Ћ”Ў ќ¬÷»“≈!!!!!


12 февруари 2019 20:25 | до ¬енци
ќценка:
22
 (
30
 гласа)

още колко време му тр€бва на  амбитов????? “олкова години крадене не му ли стигнаха????


12 февруари 2019 20:29 |  ольо
ќценка:
21
 (
27
 гласа)

Ќаесен с песен, народа ще го прати € към Ѕо€на, € към ѕадеш.


12 февруари 2019 20:47 | ѕаола
ќценка:
-32
 (
42
 гласа)

 амбитов трън ви е в очите,
ј властта остава във мечтите,
я, по-добре се примирете,
–аните си оближете!
 амбитов си е кмет мечта,
 мет на всички времена.
¬ие пак сте шеста глуха,
Ќа кой не му изнас€ да го Е.


12 февруари 2019 20:55 | ...
ќценка:
17
 (
21
 гласа)

ѕовтар€ш се трол


12 февруари 2019 21:05 | mima
ќценка:
-28
 (
42
 гласа)

 амбитов ще ви отвее като перушинки на изборите, колкото по го мразите, токова по силен става, човека си работа, а па че вие сте калпав и прос т народ той вина н€ма . я си лекувайте нервите и злобата и потърсете начин да изкарате н€кой друг лев, тука и да плюете пари нема .


12 февруари 2019 21:11 | ƒо ѕаола
ќценка:
24
 (
26
 гласа)

ѕаоло, знаем за какво си загор€ла, и мъж да си пак за същото... Ќ€ма кой, нали.


12 февруари 2019 21:15 | ƒо mima
ќценка:
18
 (
18
 гласа)

» ти си злобна, щото не си виждала н€кои неща на живо с години!


12 февруари 2019 21:15 | ўерев
ќценка:
-22
 (
28
 гласа)

 амбитов и с това ще се справи, както с всичко до сега


12 февруари 2019 21:21 | Ѕожидар
ќценка:
18
 (
28
 гласа)

≈ той се справи като разказа играта на ц€л град, та с архитекта ли н€ма да се оправи. √ерб=гроб.


12 февруари 2019 21:34 | попвасилев
ќценка:
-27
 (
35
 гласа)

Ќе мога да не призна€ - кмета е голем


12 февруари 2019 21:37 | Ѕожидар
ќценка:
28
 (
32
 гласа)

√олем.... лъжльо.


12 февруари 2019 21:50 | ѕаола
ќценка:
-26
 (
34
 гласа)

»зборите наближават вече,
ј ƒончо и «лата от целта си са далече,
 амбитов превъзхожда ги категорично,
ќт това и н€ма нищо по-логично.

Ѕали, ћиланоЕ ≈х, че екзотика,
ƒолав€м дори и малко еротика,
«а хорското доверие, обаче друго е нужно,
’айде, по-добре, омитайте се дружно.
12 февруари 2019 22:12 | Nia
ќценка:
27
 (
33
 гласа)

2010 г. е бил на второ м€сто. ј кмета слънце е от 2011 г. » какво му се подобр€ва на града, една по една затвар€т фирмите, скоро едно работещо предпри€тие н€ма да има. ≈, то на кмета не му и тр€бват, зар€та и плочките върв€т още . ƒо кога ли?


12 февруари 2019 22:18 | ¬енци
ќценка:
-18
 (
26
 гласа)

«атвар€т не заради кмета, а заради лешпери от Ѕали и ћилано, дето не могат и да се самозадовол€т даже


12 февруари 2019 22:20 | Ѕали
ќценка:
19
 (
19
 гласа)

“и си... болен герберски трол.


12 февруари 2019 22:21 | ћалки€ ѕетърчо
ќценка:
7
 (
11
 гласа)

≈дин се прави на сводник и продавач на бела, друг години наред дига краци заради мишки


12 февруари 2019 23:15 |
ќценка:
11
 (
13
 гласа)

ј иначе, как с пари от проституци€, може да се стро€т сгради. ћного печеливш то€ бизнес еййй!? некои хора не требва устата да си отвар€т.... шшшттт


12 февруари 2019 23:52 | l
ќценка:
22
 (
22
 гласа)

ўо за разследване могат да прав€т полуграмотни хора? ¬ие публикувате, каквото ви подадат.


13 февруари 2019 05:06 | »ван
ќценка:
21
 (
25
 гласа)

‘актите са €сни - десетки лъжи и не спазени обещани€. Ќед€лко е за затвора, както и много хора от обкръжението му. √ерберската паплач ко€то му лиже задника много скоро ще ближе рани.


13 февруари 2019 08:28 | обективни √ќЋ≈ћ» ЋЏ∆»
ќценка:
19
 (
23
 гласа)

 ласическа измамна схема, издадено е разрешение за постав€не на временен обект, а не за строеж, изведнъж сградата става от временна в строеж и хоп купуваме си тайничко терен от 155 кв. м., ако ти€ от прокуратурата са толко тъпи нека го разберат.


13 февруари 2019 08:29 | ≈лена
ќценка:
-14
 (
20
 гласа)

ƒаже кмета е бил толерантен. ћоже ли да е толкова нагъл този “инчев.


13 февруари 2019 08:33 | »ката
ќценка:
0
 (
18
 гласа)

» как така, архитекта е с "чисти ръце"? ћи то те€ 27 апартамента с "честен" труд ги е поридобил


13 февруари 2019 08:42 | …ордан
ќценка:
-10
 (
20
 гласа)

“ози “инчев, как може да е толкова нагъл? —еди и се крий с далаверите и 30-та апартамента, мишкар. ўе те отвее  амбитов


13 февруари 2019 09:05 | —ирма ¬ойвода
ќценка:
3
 (
13
 гласа)

јма наистина ли н€кой на общинска заплата може да купи 27 апартамента? “е да не са лукчета бе? “ака де, нека да сметнем. јко заплатата на един служител в обшината да кажам на заплата за √л. јрх. + бонуси е около 20 000 лв на година. » ако 27 апартамента са около 20 000 лв, това значи нищо не е €л, пил или харчил в последните 27 години. јма в момента н€ма апартаменти део са 20 000лв. нали така?


13 февруари 2019 09:50 | герб
ќценка:
23
 (
29
 гласа)

тинчев е архитект и знае законите много по добре от камбитов който дори не е доктор и това много скоро ще стане €сно на всички


13 февруари 2019 12:39 | не сме слепи ,нито тъпи
ќценка:
17
 (
19
 гласа)

“ази сага с " ончето" е още от 1990 година. ¬еднага след като почнаха промените се започнаха и далаверите. “огава поне се криеха повече, имаха н€каква срама, а днес не им пука, крадат като за последно... май на тези от √≈–Ѕ наистина ще им е за последно! Ќо все се над€мав този път да не се измъкнат, като пръдни, каквато е практиката до сега, а да ги приберат на топло за дълго и да им се отнеме собствеността от кражби! ѕък кмета намерил да се репежи с това дело с€каш не е част от наглите кражби и далавери, ама на едро!


13 февруари 2019 13:05 | старогражданин
ќценка:
10
 (
14
 гласа)

јферим на тези, които вкараха в конфликт кмет и гл. архитект в предизборно време. —немане на политическо доверие днес, а не след после.
Ѕойко, прескочи ÷ветанов.


13 февруари 2019 13:25 | “≈
ќценка:
10
 (
14
 гласа)

[quote=герб]тинчев е архитект и знае законите много по добре от камбитов[/quote
јко знае законите, значи съзнателно ги е нарушавал 6 години. јко не ги знае, сме имали некомпетентен главен архитект. ќт 29. 12. до сега къде спа “имчев и не сигнализира за тази далавера? «а колко други беше главен изпълнител на  амбитов? »ли докато папаше кифтетата, не ревеше, сега като го изритаха, стана много принципен.


13 февруари 2019 14:12 | ѕипи
ќценка:
14
 (
20
 гласа)

“ози архитект си го търсеше.  ато съвестен гражданин на Ѕлагоевград исках да ми се издаде акт 16, но той ми отказа живе€ си и не плащам данъци, но ме вкара в съда със съседа, три години ходене по мъките . —печелих, но този долен човек заслужава да бъде съден и подведен под отговорност за своеволи€та които правеше в общината. Ќай -долни€ човек с когото съм се сблъсквала в годините е този малък дребен плъх.


13 февруари 2019 15:47 | старогражданин
ќценка:
2
 (
8
 гласа)

ѕредпочитам дузпата на ’валипръцкото на ёгозапада да € бие Ѕойко Ѕорисов, а не  остадин ѕаскалев. ћераклии има и други. ѕрежив€х профуканите победи на »ван  остов, тр€бва ли още да прежив€вам. ѕо-добре да пукна.


13 февруари 2019 20:59 | ƒо Ѕали, ¬енци и другите
ќценка:
-3
 (
9
 гласа)

≈й, много пари са ви дали и комун€гите, и ƒончо, и она€ фльорца «лата та да плюете на порази€ кмета и общината! —прете се, бе, и се засрамете. вие да не искате ћасева да се върне или он€ плейбой ѕаскалев. ƒа пази бог от мераклии като јнтон “одоров и мадам «лата.


13 февруари 2019 21:09 | ќрлин махала
ќценка:
9
 (
11
 гласа)

√ерберастите са уникално тъпи, който пише истината за провалите на парти€та им или за кмета-слънце автоматично е комунист или се казва «лата или ƒончо. “ъпунгери, разберете, че нормалните, работещи българи ви ненавиждат.


13 февруари 2019 21:12 | Ћюбо
ќценка:
7
 (
9
 гласа)

» при ћасева и при ѕаскалев, при всички преди  амбитов в града имаше живот, беше пълно с млади хора, имаше работа, хората б€ха по усмихнати и ведри, не дишаха мръсен въздих и не б€ха принуждавани да емигрират от родни€ си град.


14 февруари 2019 07:34 | старогражданин
ќценка:
7
 (
7
 гласа)

Ѕлагоевград, а и ц€лата област изостават от средното ниво на промени след 90г. с много години. √лавни€т град на ёгозапада пожив€ доста години с ѕричкапов, ѕаскалев и безопасната игла ћасева. ƒадохте възможност добре да се окопае червената буржоази€ и за капак ¬и дойде и  амбитов. ƒобре програмирано безвремие. «а Ѕойко Ѕорисов развитието на ¬ашата област е държавен приоритет. “ой да си види къде става разминаването. ƒано му падне пердето.


14 февруари 2019 09:37 | гражданин
ќценка:
10
 (
10
 гласа)

ѕо-горе н€кой е нарекъл много точно “инчев канален плъх, толкова неграмотен, некадърен и безличен и като архитект, и като човек. «а това беше назначен от този кмет, който всъщност е същи€ неграмотен, некадърен и безличен доктор. “акива си ги избират днешните партийни лидери, за да са послушни, изпълнителни и най-вече благодарни, защото благодарни€ човек те гледа в очите и може и да убие за теб от благодарност! ƒнес сме свидетели на вихреща се посредственост, некадърност и високомерност на всички нива на управление, и колкото са по-ниско в иерархи€та, толкова са по-нагли, крадливи и направо разрушителни за сферите, в които работ€т!


14 февруари 2019 10:21 | старогражданин
ќценка:
3
 (
3
 гласа)

√ражданин, не приемам постав€нето на  амбитов и компани€ с цели€ колектив на общината под един знаменател.  алинките не са измислени от √ерб. Ўуробаджанащината си € водиме от ќсвобождението, а калинките са нейни производни. ¬инаги е имало и пчелички и ще ги има. “е ни креп€т като държава.
—пециален поздрав на ќбластната администраци€, перфектен колектив, надграждан във времето, независимо от силните на ден€.


14 февруари 2019 10:53 | ’омър
ќценка:
6
 (
6
 гласа)

јко си мислиш, че в областната администраци€ са само професионалисти дълбоко се лъжеш, а наградите знаем кой, как и защо ги дава.


14 февруари 2019 11:37 | старогражданин
ќценка:
2
 (
2
 гласа)

»мам впечатлени€ от времето преди √ерб и сега. ѕрез съдебната система. »зобщо не ги сравн€вам с  юстендил. ѕо-сложна от ¬ашата област не виждам в страната. ѕък те, бутат хората.


14 февруари 2019 11:50 | …ода
ќценка:
8
 (
8
 гласа)

гражданин написа:ƒнес сме свидетели на вихреща се посредственост, некадърност и високомерност на всички нива на управление, и колкото са по-ниско в иерархи€та, толкова са по-нагли, крадливи и направо разрушителни за сферите, в които работ€т!


Ѕраво-много добре казано и грамотно написано, за разлика от илитератите, дето пишат по поръчка.
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

    
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.