Ќовините на югозападна Ѕългари€
¬ол€! ∆ени е в инвалидна количка, но продължава да покор€ва върхове със силата на духа си   «авръщането! ∆енствени обувки с котешки ток хит на 2018
   –егистрац舫абравена парола

¬ј—»Ћ ј  ќЋ„≈¬ј, кандидат за общински съветник: Ѕлагодарение на д-р  амбитов, Ѕлагоевград се развива в правилна посока, грижата за нашите деца е осезаема. “ази политика тр€бва да продължи!


21 октомври 2019 16:43   4582 прочита¬асилка  олчева е кандидат за общински съветник от листата на ќЅ“ „Ѕългарски лейбъристи“.

–одена е в Ѕлагоевград. «авършила е —офийски университет „ лимент ќхридски", филиал Ѕлагоевград през 1981г. ѕрофесионалната й кариера е свързана изц€ло с предучилищното възпитание. 14 години е работила като учител и вече 27 год. като директор на ƒетска градина "”смивка". “ри поредни мандата е била общински съветник и председател на комиси€та по култура и образование в ќбщински съвет Ѕлагоевград - 2003-2007 г.; 2007-2011 г.; 2011-2015 г.

√-жо  олчева, ¬ие сте част от листата на ќЅ“ „Ѕългарски лейбъристи“, защо решихте да се кандидатирате отново за общински съветник?

јз съм човек, който винаги се е интересувал от Ѕлагоевград, от неговото развитие и просперитет, никога не съм била безучастна, що се отнас€ до проблемите и предизвикателствата, сто€щи пред наши€ град. “ова е и основната причина да се кандидатирам отново за общински съветник.  атегорично мога да кажа, че през последните 8 години Ѕлагоевград се развива в правилна посока. “ова е в резултат на добра политика от страна на ръководството на ќбщината. Ќо има и нещо друго, за да се случва това,  метът на една община, неговите идеи и стратеги€, тр€бва да бъдат подкреп€ни от местни€ парламент. јко тр€бва да съм откровена, през последните н€колко години сме свидетели на тенденциозни действи€ на част от общинските съветници, които цел€т да обезличат работата на ќбщината. ћога само да предполагам какви са мотивите за това, но не мисл€ да се спирам на т€х. ќбщински€т съвет е орган, който тр€бва да работи в полза на обществото, както и на всеки един човек, не бива да се допуска преследването на лични цели и облаги. –азбира се, в местни€ парламент, има много достойни хора, които работ€т в полза на обществеността, това е истинската рол€ на ќб—. јз см€там, че с присъствието на нас, представителите на ќЅ“ „Ѕългарски лейбъристи“, този процес не само ще бъде продължен, но ще бъде и надграден. Ќашата листа е съставена от успели, ерудирани жени, доказали се във времето, с €сни цели за развитието на Ѕлагоевград.

 азахте, че оцен€вате високо работата на ќбщинска администраци€ през последните години. “иражират се обаче мнени€, че не се води максимално адекватна политика по отношение грижата на децата, местни парламентаристи об€виха, че едва ли не децата в детските заведени€ са остав€ни жадни, че пи€т от една и съща чаша….  ато директор на детска градина, как ще коментирате подобни изказвани€.

 ато крайно несериозни. ўе започна малко по-отдалече - 14 години съм работила като учител и вече 27 год. работ€ като директор на детска градина. »мам €сен поглед за нещата, които са се правили и се прав€т в посока развитие на предучилищното възпитание. ”слови€та в детските градини в Ѕлагоевград никога не са били по-добри от това, което се предлага в момента. Ѕлагодарение на далновидната политика на досегашни€т кмет и кандидат за кмет д-р јтанас  амбитов, материално-техническата база в детските заведени€ е отлична. —градите са санирани и газифицирани, кътовете за игра отговар€т на всички нормативни изискани€, квалификаци€та на персонала непрекъснато се повишава, всичко това е с помощта на ќбщина Ѕлагоевград.

ƒецата сп€т на нови легла, оборудването е наистина модерно. јко тр€бва да направим съпоставка със съседни общини, мога да кажа, че услови€та в детските градини в Ѕлагоевград са повече от отлични. »ма населени места, извън нашата община, в които децата, сп€т на чаршафчета отпреди 30 години, захабени, многократно кърпени от персонала и роделите. ƒори се налага родитеите да нос€т посуда за децата си в детските градини. “ова само като вметка.  олкото до водата и това дали децата са остав€ни жадни, че пи€т от една и съща чаша, дори не бих искала да ги коментирам. ¬ъв вс€ка детска градина са подсигурени кани, чрез които се осигур€ва вода на стайна температура за децата, вс€ко от т€х има индивидуална чаша. Ќ€ма дете, на което да му е отказано вода, н€ма случай на некоректно отношение от страна на учителите и помощни€ персонал.  олегите, работещи в детските градини са хора, които обичат децата, те са се посветили на грижата за т€х. ѕодобни твърдени€ са безпочвени и тенденциозни. ћенюто, по което се хран€т децата е съобразено изц€ло с изисквани€та на ћинистерство на здравеопазването. ќт миналата година, благодарение на ќбщина Ѕлагоевград вече се готви и по специални рецепти за деца, с глутенова енетропати€. ѕродуктите се подбират внимателно, а рецептите са по специално разработено меню. ѕредприетите мерки в подкрепа на деца с глутенова непоносимост са в резултат на целенасочената политика на д-р јтанас  амбитов за осигур€ване на здравословен начин на живот на децата в детските заведени€. “ова го има в малко общини в Ѕългари€.

ћного от кандидатите за следващ мандат прокарват иде€ за отм€на на таксите на детските градини. ƒоколко е реализируемо подобно нещо?

ѕодобни идеи бих определила като абсолютно популистки – н€ма детска градина, за ко€то не се плащат такси, с изключение на единици, намиращи се в малки населени места. “ам има по една детска градина и освобождаването от такса е възможно. ¬ Ѕлагоевград детските градини са 13 на брой, те се посещават от над 2800 деца, за които се грижат над 470 души персонал. “аксата от 40 лева покрива 1/3 от разходите за дете на месец. –азликата се поема от ќбщина Ѕлагоевград. “р€бва да кажем, че изисквани€та относно материално-техническата база, относно изхраването на децата, относно квалификаци€та на персонал непрекъснато растат, а с това се увеличават и самите разходи. Ќа фона на това ще кажа, че таксата от 40 лева не е промен€на през последните 8 години, а в програмата на д-р  амбитов е заложено запазване на размера й през следващите 4 години. “ук ще добав€ и социалните придобивки, които ползват семействата. «а насто€щата учебна година родителите на 270 деца плащат 50% или 20 лева на месец, на 60 деца – 75% от таксата, а за 180 деца не се плаща никаква такса, съгласно социалните критерии на ќбщина Ѕлагоевград. ”слугите, които се предлагат в детските градини на територи€та на община Ѕлагоевград са на едно от най-високите нива в ц€лата страна. «аведени€та са на разположение на родители и деца по 12 часа на ден, като в същото време работ€т целогодишно. ѕоследното удобство го има в не много община в Ѕългари€.

 ато човек, посветил се на децата, какво см€тате, че е необходимо да бъде направено още?

ƒецата са най-ценни€т капитал на едно общество. √рижата и осигур€ване на подход€щи услови€ за т€хното израстване, възпитание е основен приоритет и мисл€, че посоката , в ко€то се работи е правилна.

«апознавайки се платформата на д-р  амбитов за следващите години, ми направени впечатление, че в не€ са предвидени стъпки за стимулиране на раждаемостта. ўе бъдат отпускани по 500 лева за новородено дете. ѕо-важното обаче е, че това ще се случва по строго установен ред, с €сни услови€, като целта е подпомогнатите семейства да отгледат отговорни и образовани деца. Ќещо, което в много общини не е не е добре обмислено.

ƒруго, което ми направи силно впечатление от програмата на д-р  амбитов е, че деца от многодетни семейства, посещаващи общинските школи на ÷Ћ–“Ѕ, ще бъдат освободени от такси. “ова е една социална стъпка, което ще позволи децата на Ѕлагоевград да се развиват.

ѕодкреп€м подобни мерки и ще работ€ за реализирането им в следващи€ общински съвет.

—ъщо така и не на последно м€сто, ще държа, в инвестиционната програма на ќбщина Ѕлагоевград да бъде заложено основни ремонти на дворовете, в които децата игра€т. ƒа бъдат премахнати п€съчниците от хигиенни съображени€, като същите бъдат заменени с подход€щи настилки и уреди за игра на децата.

√-жо  олчева какви са услови€та за персоналът в детските градини?

“ук мога да говор€ много, ще се постара€ да бъда кратка. ўе започна със възнаграждени€та на персонала в детските заведени€. ѕрез последните години, те непрекъснато бележат ръст и това отново е в резултат на добре ориентирана политика от страна на ќбщината. ¬ъзнаграждени€та на педагогически€ и непедагогически персонал се повишават поетапно, вследствие на градивен диалог между ќбщина и синдикати. јко излезем извън темата за заплатите, тр€бва да се спрем отново на повишаване квалификаци€та на сами€ персонал всичко това е в полза на децата, в полза на т€хното обучение, възпитание и развитие. Ќай-важното, което тр€бва да кажа тук, е че имаме €сен и конструктивен диалог с общинска администраци€. —м€там, че ще бъда подкрепена и от колегите си в това отношение. –азбирането, което намираме е много ценно за нас. Ќ€ма нещо, което да сме поискали в поза на децата и да не сме го получили. –азбира се оцен€вам факта, че всичко това не се случва от само себе си, зад това сто€т много труд и усили€.

«ащо благоевградчани тр€бва да ¬и подкреп€т за следващи€ месен парламент?

 акто казах по-горе, нашата листа е съставена от 12 успели и доказали се дами. »маме €сна визи€ за развитието на града и знаем как да постигнем поставените цели. ¬€рвам, че хората в Ѕлагоевград са интелигентни и отговорни. ўе призова избирателите да участват във вота на 27 октомври и да направ€т информиран избор. «ащото той предопредел€ бъдещето на Ѕлагоевград – наши€т град.

ѕолитическа публикаци€!  упуването и продаването на гласове е престъпление

ќще за: ¬.  олчева  кандидат  съветник ќще от: ѕолитика

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат   
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.