Приеха плана за управление на Природен парк „Беласица”

24 февруари 2016 14:24   4158 прочита


Кабинетът прие плана за управление на Природен парк „Беласица”, с който се определят общата характеристика на защитената територия и компонентите й, функционалното зониране и режимите на територията, както и главните цели на управление.

Планът е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на плановете за управление на защитените територии, съобразен е и със съвременните и утвърдени в Европа подходи за планиране и управление на защитените територии. Съдържанието му отразява изискванията спрямо природния парк, като защитена територия и приоритетните дейности за изпълнение през следващите години.

По този начин се осигурява опазването и поддържането на биологичното разнообразие на територията на Природен парк „Беласица” и се дава възможност за осъществяване на научни, образователни и възстановителни дейности. С плана ще се даде възможност за прилагането на устойчиви практики в горите и селското стопанство, както и развитието на туризъм и екологосъобразни икономически дейности, което ще се отрази положително на благосъстоянието на населението в региона.

Природен парк „Беласица” е най-новият природен парк в България. Той е обявен със заповед на министъра на околната среда и водите от 2007 г. с цел опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук, обикновен кестен и естествени чинарови местообитания; опазване на защитени и ендемични растителни и животински видове; уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.

В. Стефанов

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар