Ќовините на югозападна Ѕългари€
 обрата заведе јндреа в ƒубай (—Ќ»ћ ») ¬ажно е да знаете: ќсновни причини за напълн€ване ¬нимание: —алами и дъвки нос€т рак
   –егистрац舫абравена парола

ƒвама съветници от √≈–Ѕ атакуваха близка до зам. министър ѕрегьов и  . ’аджигаев фирма


30 март 2011 00:20  24 коментара   11307 прочита

Ѕ. ƒеливерски
Ѕ. ƒеливерски


Ѕ. ƒеливерски

¬ списъка на лобистите на частното дружество са ¬ан€ „обанова, »ли€н ѕопов, ≈ли ћасева, √еорги ¬асев, Ћазар ѕричкапов, –адослав “асков, »ван –изов


ќбщинските съветници от √≈–Ѕ - Ѕлагоевград  расимир –о€чки и  ирил »лиев преди седмица обвиниха кмета  остадин ѕаскалев, че не им предостав€ информаци€ за сключените договори, по които се строи сграда, общинска съсобственост, и че ускор€ва узакон€ването й в услуга на бизнесмена Ѕорислав ƒеливерски. “ова €доса градоначалника, който коментира:

»з€вата на съветниците –о€чки и »лиев е в стил " радецът вика: ƒръжте крадеца". Ќ€ма да позвол€ да се опитват да град€т имидж на "борци за справедливост" и да трупат политически дивиденти с лъжи по мой адрес. ÷€лата информаци€ за сагата със сградата и за това кой как е защитавал интересите на общината е при председател€ на ќб—  . ’аджигаев, коментира обвинени€та  . ѕаскалев.

“ой об€ви, че по сигнали на съветниците от √≈–Ѕ, повечето от които подадени от  ирил »лиев, прокуратурата е извършила 11 проверки, нито една от които не е потвърдила обвинени€та срещу кмета. 11 са определени€та на прокуратурата, че н€ма констатирани нарушени€ на кмета.

ѕо искане на в. "—трума" кметът предостави всички документи за т.нар. бизнес център и отношени€та на общината с фирма "»нтраплам", наследена от "Ѕулинтра". ’ронологи€та на сделката сочи, че частното дружество, представл€вано последователно от √еорги ѕрегьов, ѕламен ƒеливерски и Ѕорислав ƒеливерски, е усп€вало през последните 11 години винаги да намира н€кой от община Ѕлагоевград да лобира за него и да прокарва интересите му в ущърб на гражданите. ≈динствени€т, опълчил се на заграбването на златен терен в цетъра на Ѕлагоевград, е кметът  . ѕаскалев, спечелил две съдебни дела срещу решени€, толериращи ƒеливерски. ≈то хронологи€та на събити€та:

Ќј„јЋќ“ќ

—лед –ешение є69, ѕротокол є8/26.07.1994 г. на ќб— - Ѕлагоевград и тръжен протокол от 1.11.1995 г. на 9.11.1995 г. (три дни преди втори€ тур на местните избори (12.11.1995 г.), когато е €сно, че ще има нов кмет) кметът ≈лиана ћасева издава «аповед є115 за продажба на отстъпено право на строеж на "»нтраплам" јƒ, представл€вана от √еорги …орданов ѕрегьов /близък при€тел на тогавашни€ секретар на общината »ли€н ѕопов и насто€щ зам. министър на регионалното развитие в кабинета "Ѕ. Ѕорисов/. ¬ същи€ ден ћасева подписва договор 115/9.11.1995 г., според който общината отстъпва право на строеж върху два парцела в центъра на Ѕлагоевград за банкови и административни офиси с разгъната застроена площ 500 кв.м на "»нтраплам". —рещу това дружеството се задължава да заплати 69 600 лв. и да построи от свое име и за сво€ сметка и предаде на общината в завършен вид като нейна собственост трети етаж на централната сграда на ÷ƒ√ є1.

¬носител на договора е ¬ан€ „обанова, съгласуват го юрист ћихаела јршинкова и гл. архитект ¬. √ошев. Ќикой към този момент не прави проверка допускат ли нормите за проектиране на детски заведени€ надстро€ване на сградата на ÷ƒ√ є1. ћоже и да е случайно, но едва ли. ƒоказват го следващите действи€ на арх. √ошев (който много бърза да стартира строителството на офисите, а по-късно и на кмета Ћазар ѕричкапов, на председател€ на ќб— в негови€ мандат –адослав “асков, на насто€щи€ председател на ќб—  остадин ’аджигаев (който се заема със строителството на бизнес сградата и не само с него).

¬изата за строителството на офисите е издадена от гл. арх. светкавично - на 23.11.1995 г. —лед като са отхвърлени от ќ≈—, на 3.02.1997 г. тогавашни€т кмет  остадин ѕаскалев отказва да одобри технически и архитектурен проект за бизнес сградата и на практика спира градежа. «аповедта му е потвърдена от ¬ј— на 8.04.1999 г.

ѕрез февруари 1996 г., три месеца след първата, гл. арх. издава още една виза - за проектиране на "–еконструкци€ на подпокривно пространство" на ÷ƒ√ є1. “ази виза освен че е в противоречие с договора, сериозно накър€ва интересите на общината.

Ќј 9.08.1996 √.  ћ≈“Џ“  . ѕј— јЋ≈¬ ќ“ћ≈Ќя ѕќƒѕ»—јЌ»“≈ ќ“ √Ћ. ј–’»“≈ “  Ќ»∆ј. «јѕќ¬≈ƒ“ј ћ” ≈ ѕќ“¬Џ–ƒ≈Ќј ќ“ ¬ј— ѕ–≈« јѕ–»Ћ 1999 √.

“ака замисълът на кръга ѕрегьов-»ли€н ѕопов-ћасева да сложи ръка на един от най-апетитните имоти в центъра на града срещу смешните 70 000 лв. не се реализира. ƒо момента, в който кмет на община Ѕлагоевград става Ћазар ѕричкапов, а за председател на ќб— е избран √еорги ¬асев. ѕоследни€т се присъедин€ва към кръжеца по интереси и започва да работи за реализаци€ на позабравената иде€.

29.05.2003 г. - пет години и половина след подписването на неизгодни€ за община Ѕлагоевград договор, той е изваден от праха. Ќещо повече, в нарушение на закона ќб— дава съгласие за учред€ване на допълнително право на строеж за изграждане на "“ърговско-делови център" - –«ѕ става 1125 кв.м. ѕредседател на ќб— е √еорги ¬асев - насто€щ лидер на ¬ћ–ќ, парти€та, от ко€то е днешни€т защитник на интересите на наследника на "»нтраплам" »ван –изов.

ѕървоначалната реакци€ на кмета Ћазар ѕричкапов е категорична - на 5.06.2003 г. той спира със заповед решението на ќб— и го оспорва в съда.

ћотивите в заповедта: 1. ѕравото на строеж, учредено с първоначални€ договор, е погасено по давност; 2. ѕредвижда се изграждането на нов по вид, предназначение и обем обект, за който е необходимо учред€ване на право на строеж чрез търг /чл. 37, ал. 1 от «ќ—; 3. «астроената площ по предложени€ инвестиционен проект /1125 кв.м/ значително надвишава застроената площ по учреденото право на строеж /500 кв.м/; 4. Ќ€ма издадена виза от главни€ архитект; 5. Ќ€ма одобрен инвестиционен проект за нов обект, какъвто по същество е търговско-делови€т център.

«аседанието на ќкръжен съд е на 17 март 2004 г. и на него става €сно, че решението на ќб— е незаконосъобразно. –ешението на съда е с дата 23.06.2004 г., то обаче е заведено с номер 181, месец по-късно - на 20.07.2007 г., излиза.

ѕо€в€ва се "Ѕулинтра" като правоприемник на "»нтерплам" и обжалва решението на ќкръжен съд пред ¬ј—. “ук отвар€ме една скоба - "Ѕулинтра" јƒ е правоприемник на "”инер Ѕрокер »нтра" јƒ, срещу което на 21.05.2003 г. е издаден изпълнителен лист за сумата от 44 741.96 лв. - дължима наемна цена по договор за наем на общински имот от 4.01.1993 г. за периода от 1.12.1998 г. до 31.03.2003 г. /това е 1/3 от всички задължени€ по прекратени договори за посто€нни обекти/.

24.09.2007 г. ƒеливерски обжалва пред ќ— изпълнителни€ лист. ќбразувано е гражданско дело, което в момента е в јпелативен съд.

"Ѕулинтра" е правоприемник и на "»нтраплам", в което съдружник е »ли€н ѕопов, а √еорги ѕрегьов е член на съвета на директорите.

» така, със свое решение от 23.06.2004 г. ќкръжен съд определ€ като законосъобразни мотивите на кмета и отмен€ решението на ќб—. “о е потвърдено с протоколно определение на ¬ј— на 25.04.2005 г., който заседава по жалба на "Ѕулинтра".

“ри дни преди по€вата на това определение - на 22.04.2005 г., "Ѕулинтра" подава молба до кмета за пром€на на договора от 1995 г. като се учреди право на строеж на сграда за административни и банкови офиси с –«ѕ 780 кв.м, като фирмата се задължава да построи от свое име и за сво€ сметка и предаде на общината в завършен вид III етаж от сградата със «ѕ 270 кв.м.

Ќј 25.04.2005 √.  ћ≈“Џ“ ѕ–»„ јѕќ¬ ѕ–ќћ≈Ќя ѕќ«»÷»я“ј —» Ќј 180 √–јƒ”—ј » ќ“ ѕ–ќ“»¬Ќ»  —“ј¬ј «јў»“Ќ»  Ќј »— јЌ»я“ј Ќј "Ѕ”Ћ»Ќ“–ј",

като внас€ в ќб— предложение за пром€на на договора от 1995 г., с което изпълн€ва искани€та на "Ѕулинтра" јƒ и предлага анекс, с който повтар€ оспорваното от сами€ него решение на ќб—:

1. ќбщината учред€ва на "Ѕулинтра" јƒ право на строеж върху общински имот за строителство на сграда на три етажа с –«ѕ 780 кв.м; 2. “рети€ етаж от сградата получава общината. “ой не споменава нито дума за водените и продължаващи в момента съдебни процедури. Ќ€ма дума и за позици€та на същи€ кмет от 2003 г., с ко€то той оспорва допълнително отстъпеното право за строеж и твърди, че договорът от 09.11.1995 г. е с изтекла давност.

¬ този ден (25.04.2005 г.) на насроченото заседание на ¬ј—, въпреки че са редовно призовани, не се €в€ват нито кметът ѕричкапов, нито председател€т на ќб— –. “асков, нито ƒеливерски.

¬ този ден (25.04.2005 г.) "Ѕулинтра" оттегл€ жалбата си във ¬ј— срещу кмета. ¬следствие на това ¬ј— прекрат€ва производството по делото. Ќо остава в сила решението на ќкръжен съд за отм€на на решението на ќб— от 5.06.2003 г. поради незаконосъобразност.

«а всички става €сно, че към кръжеца ѕрегьов-»ли€н ѕопов-ћасева-√. ¬асев се присъедин€ват новите властимащи в общината - кметът ѕричкапов и нови€т председател на ќб— –адослав “асков, който светкавично вкарва предложението на кмета и само десет дни след внас€нето му, на 5.05.2005 г., ќб— дава съгласие за пром€на на договора и възлага на кмета да сключи допълнителво споразумение с "Ѕулинтра". ѕредседател на ќбщински съвет е –адослав “асков. –ешението не е оспорено от заинтересованите страни, не е спр€но от областни€ управител и влиза в сила.  ръгъг се застрахова с едно странно писмо от 22.02.2006 г. на тогавашни€ председател на ќкръжен съд –осен ¬асилев, който об€в€ва, че решението на ¬ј— за незаконосъобразност на решението на ќб— от 2003 г. влиза в сила от 6.02.2006 г.

¬ъоръжен с това писмо, на 29.06.2006 г., една година след решението на ќб— и 4 месеца след произнас€нето на ¬ј—, кметът издава заповед за подписване на допълнително споразумение. Ќа 11.07.2006 г. е сключено допълнително споразумение, според което –«ѕ става 815 кв.м, общината получава III етаж /277.80 кв.м/. “ози трети етаж не е с нормална етажна височина, а е под 45 градуса. —поред същото допълнително споразумение от сутерена, който е с площ 258.5 кв.м, общината ще ползва помещение є5 /склад/ с площ 39.98 кв.м, а "Ѕулинтра" - снек-бар, битова ста€ и тоалетна с площ 29.89 кв.м и банков трезор с площ 101.52 кв.м, т.е. обща 131.41 кв.м, представл€ващи съгласно одобрени€ идеен проект самосто€телно обособени части. —поред началника на отдел "ќбщинска собственост" ≈ли Ћазарова учреденото право на ползване /за сутерена/ е незаконосъобразно, тъй като н€ма решение на ќб— за това /решението от 5.05.2005 г. не делегира права за учред€ване на право на ползване/. “ова тр€бва да стане чрез търг или конкурс.

Ќа 9.10.2006 г. е издадено разрешение за строеж по чл. 142 от «”“ (идейна фаза). Ќа 4.12.2006 г. началникът на –ƒЌ—  потвърждава законосъобразността на разрешението за строеж. Ќа 25.10.2007 г. - два дни преди изборите, е съставен протокол за откриване на строителна площадка.

Ќј 29.10.2007 √. - ƒ≈Ќ —Ћ≈ƒ ѕќ—Ћ≈ƒЌ»“≈  ћ≈“— » »«Ѕќ–», —“–ќ»“≈Ћя“ "—“–ќ…ћј —" ќќƒ - ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ, —ќЅ—“¬≈Ќќ—“ Ќј  ќ—“јƒ»Ќ ’јƒ∆»√ј≈¬, ќ“ –»¬ј «јѕќ¬≈ƒЌј  Ќ»√ј Ќј ќЅ≈ “ј.

√радежът започва ден след като Ћазар ѕричкапов губи кметски€ си пост, а –адослав “асков - председателството на ќб—.

Ќа 4.11.2007 г. кмет на община Ѕлагоевград става  остадин ѕаскалев. Ќа 30.11.2007 г. той назначава комиси€, ко€то да изследва основани€та и обсто€телствата около сключното допълнително споразумение. —роковете за обжалването му обаче са изтекли отдавна и въпреки становището на комиси€та кметът н€ма правни възможности за отм€на на допълнителното споразумение. ќттук насетне "Ѕулинтра" започва да кореспондира само с председател€ на ќб— ’аджигаев, чи€то фирма строи бизнес центъра и който е съпартиец на √еорги ѕрегьов.

Ќа 10.02.2009 г. ƒеливерски внас€ при ’аджигаев предложение за решение на ќб— за пром€на на договора с допълнителното споразумение към него, с което община Ѕлагоевград се задължава да заплати на "Ѕулинтра" 159 353 лв. за сертифицирането на III етаж на сградата в категори€ "ј+" за енергийна характеристика; дава съгласие за изменение в разпределението на правото за ползване на сутеренен етаж; дава съгласие "Ѕулинтра" да построи за сво€ сметка фонтан.

Ќа 13.03.2009 г. ’аджигаев праща искането на ƒеливерски на кмета "за становище и предложение за решение по съответни€ въпрос". Ќа 27.02.2009 г. кметът отхвърл€ като незаконосъобразни предложени€та на ƒеливерски в мотивиран отговор до председател€ на ќб—. Ќа 10.09.2010 г. ƒеливерски в качеството си на директор на "Ѕулинтра" отново прави предложение. ¬ поредното си писмо той в основни линии повтар€ искани€та си от преди 7 месеца. Ќовото е, че този път писмото е адресирано до председател€ на  »ѕ »ван –изов с копи€ до председател€ на ќб— и кмета.

“ќ¬ј ѕ»—ћќ ќ—“ј¬ј Ѕ≈« ѕќ—Ћ≈ƒ—“¬»я, Ќј¬я–Ќќ «ј–јƒ»  ј“≈√ќ–»„Ќќ“ќ —“јЌќ¬»ў≈ Ќј  ћ≈“ј, »«–ј«≈Ќќ ѕќ ѕ–≈ƒ»ЎЌќ“ќ.

Ќа 1.04.2010 г. ƒеливерски внас€ искане за одобрение на работни проекти за изгражданата от него сграда и предлага пром€на в предназначението на помещени€та, ощет€ваща общината. Ќа 19.05.2010 г. - в изпълнение на заповед на кмета є517/21.04.2010 г., комиси€ представ€ доклад от извършена проверка на обекта и констатира:

- »зградената триетажна масивна сграда, в ко€то се извършват довършителни работи, е без предварително одобрени работни чертежи за строежа; без работни проекти по част јрхитектура, част ≈лектро, част ¬и , част ¬ѕ, част ѕЅ«.

- ѕредставени€т за одобрение работен архитектурен проект е с –«ѕ 854.79 кв.м, с 39.70 кв.м повече от отредената с подписаните от ѕричкапов документи площ (815,09 кв.м - по одобрен инвестиционен проект).

 омиси€та предлага на кмета "след отстран€ване на цитираните забележки в представените проекти да се направи предложение до ќбщински съвет за произнас€не с решение за заплащане допълнително на площите, застроени в повече от "Ѕулинтра". —лед заплащане на допълнителните площи от възложител€ ще бъдат одобрени проектите във фаза "–аботна".

Ќа 13.07.2010 г. кметът на общината внас€ предложение до ќбщински съвет представените работни проекти да се гледат за одобрение от ќ≈—, след като "Ѕулинтра" заплати допълнително заетата площ от 39,7 кв.м по пазарни цени на лицензиран оценител (законът забран€ва друго).  метът предлага и пром€на в подписаното от ѕричкапов допълнително споразумение, ко€то конкретизира помещени€та на сутерена на сградата и т€хната площ, които ще ползва община Ѕлагоевград. “о не удовлетвор€ва искани€та на "Ѕулинтра" от 1.04.2010 г. ѕредседател€т ’аджигаев го предостав€ за разглеждане само в комиси€та по икономика и приватизаци€, с председател »ван –изов.

Ќа 15.07.2010 г. в ќбщински съвет е заведено становище от ƒеливерски до председател€ на  »ѕ »ван –изов във връзка с предложението на кмета.  ой и на какво основание е предоставил предложението на кмета на частното лице ƒеливерски, преди с него да се запозна€т дори членовете на ќб— или на  »ѕ, да отговор€т председател€т на ќб— и председател€т на  »ѕ.

Ќа 1.09.2010 г.  »ѕ се произнас€ със свое становище, в което въпреки становището на кмета дава съгласие за сертифициране на сградата клас "ј+" по «акона за енергийната ефективност, предлага ќб— да учреди съсобственост на общината с "Ѕулинтра" на III етаж, който по договор е общински.

Ќј 10.09.2010 √.

 ќћ»—»я, Ќј«Ќј„≈Ќј ќ“  ћ≈“ј «ј ѕ–ќ¬≈– ј Ќј —“–ќ≈∆ј Ќј "ЅјЌ ќ¬» » јƒћ»Ќ»—“–ј“»¬Ќ» ќ‘»—»", ”—“јЌќ¬я¬ј ћЌќ∆≈—“¬ќ Ќј–”Ў≈Ќ»я,

сред които липса на строителен надзор; съществени изменени€ и отклонени€ от съгласувани€ конструктивен проект; пром€на на предназначението на помещение, собственост на общината, без нейно съгласие; изпълнени ¬и  мрежи без одобрен ¬и  проект; извършване на стоителство в нарушение на «”“ без одобрени работни проекти по част ¬и , ≈лектро, ѕЅ« и √еоложки доклад. Ќалице е основание за започване на административно производство за спиране на строителството.

Ќа 21.09.2010 г. ƒеливерски внас€ предложение за поправка на технически грешки, което дава формални основани€ на председател€ на  »ѕ да поиска кметът да внесе ново предложение в ќб—. “ова става на 10.11.2010 г.

Ќа 13.12.2010 г. кметът внас€ ново предложение в ќб—, в което потвърждава предишното си становище. ѕредложението е съпроводено с писмо до председател€ на ќб—, в което напомн€, че "съгласно чл. 2 на допълнителното споразумение към договора "Ѕулинтра" се задължава да предаде на общината в завършен вид като нейна собственост """ етаж на новопостроената сграда. ƒоговорът и допълнителното споразумение към него са надлежно вписани в —лужбата по вписвани€та и следва да се изпълн€т задължени€та по т€х. —читам, че н€ма правно основание за възникване на съсобственост между община Ѕлагоевград и "Ѕулинтра" јƒ в III етаж на сградата."

Ќа 28.12.2010 г. ƒеливерски в писмо отново до председател€ на ќб— "като заинтересовано лице" възраз€ва срещу становището на кмета и насто€ва да се включи за гласуване взетото от  »ѕ изц€ло в негов интерес решение.

Ќа 29.12. 2010 г. председател€т на ќб—  . ’аджигаев удовлетвор€ва молбата на работодател€ си ƒеливерски и въпреки становището на кмета внас€ за гласуване в ќб— предложението на председател€ на  »ѕ. — което открито застава срещу интересите на гражданите на Ѕлагоевград в защита на интересите на "Ѕулинтра", зад ко€то може би все още стои зам. министър ѕрегьов. — –ешение є 331 ќб— връща предложението относно даване съгласие за изменение чл. 1, ал. 2 от допълнително споразумение към договора от 11.07.2006 г., сключен между община Ѕлагоевград и "Ѕулинтра" јƒ, за ново разглеждане в  »ѕ,  ”“ Ѕќ≈“,  Ѕ‘≈ и   »–ќб—ћ¬ќѕ /общински комисии/.

ѕќ–≈ƒЌќ“ќ ѕ»—ћќ Ќј ƒ≈Ћ»¬≈–— » ƒќ ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћя ’јƒ∆»√ј≈¬ ѕќ—“Џѕ¬ј ¬ ќЅў»Ќј ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ Ќј 6.01.2011 √. "¬Џ¬ ¬–Џ« ј — ѕ–≈–ј«√Ћ≈∆ƒјЌ≈ Ќј  ћ≈“ј Ќј ќЅў»Ќј ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ » Ќ≈√ќ¬ќ »«я¬Ћ≈Ќ»≈ ¬Џ¬ ¬-  "—“–”ћј",

мол€ да приемете допълнителна инормаци€ по казуса", пише ƒеливерски. » отново насто€ва да се учреди съсобственост на III етаж. ѕредседател€т за пореден път, и може би с надеждата, че кметът ще промени становището си в полза на ƒеливерски, отново иска становище от  . ѕаскалев.  метът повтар€ мотивите си за незаконосъобразност на искането на ƒеливерски.

Ќа 28.02.2011 г., "във връзка с възникнал дебат в  »ѕ", ƒеливерски праща поредното си послание до председател€ на ќб— и изпълнител на строежа му. ѕредостав€ му документи за подкрепа, сред които "извадка от проектозакона за енерги€та от възобнов€еми енергийни източници, вече гласуван от Ќародното събрание на 23.02.2011 г., от ко€то е видно, че целите на закона са в основата на всички направени от дружеството инвестиции в сградата". "¬ашата подкрепа ще бъде и първата крачка в изпълнение на задължени€та на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление при провеждането на политиката в областта на насърчаване производството и потреблението на електрическа енерги€, топлинна енерги€, енерги€ за охлаждане от възобнов€еми източници, регламентирани в посочени€ закон", опитва се да подскаже защитни тези на председател€ човекът, сто€щ зад ƒеливерски.  ъм това писмо ƒеливерски прилага и една твърде интересна таблица за стойността на инвестициите съгласно сключените договори за доставка на материали, изработка и монтаж по окрупнени показатели на сградата. “аблицата сочи една твърде шокираща сума - 1 985 317 лв. без ƒƒ—, неколкократно надвишаваща посочената в едно от писмата на ƒеливерски от февруари 2009 г.

Ќа 15.03.2011 г.  »ѕ отново излиза със становище, което предлага в нарушение на договора да се учреди съсобственост между, общината и "Ѕулинтра" на 3 етаж на сградата. ќтказала се е от предишното си предложение да се сертифицира сградата в енергиен клас "ј+", което би струвало на данъкоплатеца 159 000 лв.  метът не промен€ становището си и насто€ва III етаж да остане изц€ло общинска собственост.

ƒвете становища заедно с писмата на ƒеливерски са внесени за разглеждане от сеси€та на ќбщински съвет, насрочена за 31 март, четвъртък. Ћипсват становища на комисиите по бюджет, финанси и европроекти, устройство на територи€та и контрол по изпълнение на решени€та въпреки изрично записаното в решението на ќб— от 29.12.2010 г. казусът да се разгледа освен от  »ѕ и от  ”“ Ѕќ≈“,  Ѕ‘≈ и   »–ќб—ћ¬ќѕ.

ўе пренебрегнат ли съветниците собственото си решение, ще се произнесат ли по казуса и в чи€ полза, колко и кои от т€х ще защит€т интересите на жителите на община Ѕлагоевград, и колко и кои ще за€в€т открито подкрепата си за кръга ѕрегьов-ƒеливерски-ѕричкапов-“асков-’аджигаев-–изов ще стане €сно на сеси€та в четвъртък. ƒотогава двамата заблудени √≈–Ѕ съветници  расимир –о€чки и  ирил »лиев, които си помислиха, че лесно ще излъжат обществеността, вмен€вайки вина на кмета на общината за прегрешени€, извършени от  . ’аджигаев и кръжеца му, ще имат възможност да попитат лидера си защо не им е предоставил пълната информаци€ по казуса "Ѕулинтра" или защо ги е набутал в схема, ко€то се изсипва като бумеранг върху кръга "Ѕулинтра" и може да коства кандидаткметското м€сто на ’аджигаев.

ƒали н€кой от неговите партийни опоненти не подбутна двете млади и неподготвени момчета в това приключение"

ќще за:  . ѕаскалев  обвинение  договори ќще от: ќтблизо

ƒобави/гласувай в —вежо   ƒобави в Ћюбими.ком   —подели във ‘ейсбук «апомни    »зпрати    «а печат


24 коментара

30 март 2011 03:09 | спийдфайър
ќценка:
6
 (
8
 гласа)

Ќад м€стото тегне прокоба !! Ќикой н€ма да види бело видело, нито "собствениците" от »нтра нито всеки който се докосне до него !! ∆иви са наследниците на имотите !! ј комун€гите който го откраднаха са вече в гроба !! —ега са наред "демократите " !!


30 март 2011 09:08 | анализатор
ќценка:
16
 (
20
 гласа)

“ози път и кмета и журналиста са се постарали да предадат много по-€сно схемата за ощет€ване на общината. “ова е типична схема на благоевградско октоподче, с традиционните участници в него. ≈динствени€, който липсва е ”рдев, ама то не останало етажче и за него - сигурно защото си взе вече едно общинско. »нфантилните съветници –о€чки и »лиев не ги коментирам, защото те са дребнави и заблудени душици, които изобщо не зна€т за какво става въпрос, а гледат € место за следващи€ ќбщински съвет да си гарантират, € н€ко€ дребна стотинка да изкарат от въздуха.


30 март 2011 09:13 | журналист
ќценка:
-7
 (
15
 гласа)

 олко стрева една такава стати€, бе? “еа в общината нема ли за какво друго да харчат парите на хората?


30 март 2011 09:23 | до всички
ќценка:
9
 (
17
 гласа)

ризов продава гориво на далаверски, хаджигаев строи с фирмата си сградата на далаверски, и още и още.. чобанова е в топла връзка с далаверски, ...на хранилката следват тасков и прочие, хубаво е да се вид€т протоколите от гласувани€та в общински съвет, там също ще се потвърд€т тези неща,..


30 март 2011 09:44 | ние
ќценка:
-8
 (
18
 гласа)

по-платена стати€ от тази не сме виждали, нали?? личи много €сно тенденциозното отношение към определени лица... кмете, да кажа и аз като един по-горе - защо не харчиш нашите пари за нещо полезно, а да си правиш реклама с такива платени статии? срам н€маш ли? да не мислиш, че хората €дем доматите с колците??


30 март 2011 09:47 | —ƒ—-ƒ—Ѕ
ќценка:
12
 (
14
 гласа)

ƒвете наивни момчета ще ги отсвир€т от √ъ–Ѕ, ако изнесеното е в€рно. явно н€кой ги е подвел и сега ще изгор€т. Ќали затова са бушоните! ’аджиболтов не изпуска кокала. ясно е какво ще посредва, ако случайно стане кмет!


30 март 2011 10:16 | струмско
ќценка:
-6
 (
12
 гласа)

що варвате на та€ стати€ бе хораааа, не четете ли колко е прозрачна, от километри се вижда че общината кмета и ц€лото там войнство са си € платили, един господ знае колко парички са се изръсили вместо да закарат в неко€ детска градина тоалетни принадлежности например те плащат хил€дарки за подобни платени материалчета.. пари ти под столчето а кмете, що се газираш така не подскачай толкова, чофнаха те и рипкаш


30 март 2011 10:37 | zapoznata
ќценка:
-2
 (
16
 гласа)

тази стати€ струва 7 000 (седем хил€ди) лева. та питам откъде има тези пари спириева за да ги плати. всъщност това не е ли платена стати€ от предизборната пропаганда на паскалев. по всичко личи че този лъжец за пореден път ще излъже и след като бъде помолен пак "ще спаси"Ѕлагоевград и ще се кандидатира .паскалев този път те чака големо дърво и ти и тази скумри€ спириева се махайте по скоро че след изборите ще си ходиш до старчево през ћакедони€ защото от тук н€ма да можеш да минеш


30 март 2011 11:45 | 123
ќценка:
6
 (
14
 гласа)

«абол€ ли ги н€кои, че е казана истината - да. ѕролича си от коментарите. √ербери аут от предсто€щите избори - не заслужавате доверието на хората.


30 март 2011 13:02 | до 123
ќценка:
-1
 (
11
 гласа)

ко€ истина, тво€та? само ако си в играта на кмета може да кажеш нещо подобно, защото н€ма как като външен човек да знаеш истори€та около този случай.. и какво забъркваш √≈–Ѕ, н€къде в схемата да са участвали съветниците, които б€ха избрани едва през 2007, а проблема с та€ сграда е от цели 11 години? други€ път се изказвай по-компетентно, лижейки зад. ика на градоначалника си, защото си смешен с коментара си.. на крива ракета космоса й пречи


30 март 2011 13:36 | Ita est
ќценка:
1
 (
7
 гласа)

¬ крайна сметка всичко е €сно! ѕаскалев се е опитал да прецака фирмата още 1996 като и развали договора и да го даде на √анджов да го строи. —ега всичко е свършило и той забрав€ н€колко факта: ако имаше начин ¬ј— щеше да развали сделката, опитите на фирмата да си възвърне това което е построила за общината са законосъобразни но ще докажат некомпетентността му, и ще покажат истината защо и как отказва да изпълни договора му.


30 март 2011 16:00 | ia
ќценка:
7
 (
7
 гласа)

ќбикновено по повод на такива статии се изписват по стотина коментара, виждаме "щатните" драскачи от Ѕ—ѕ и √≈–Ѕ да се заливат словоохотливо с експресивни слова, а днес има за какво да се хванат, защото не пръст е подаден, а ц€ла ръка. «ащо не се захапете де. —трува ми се обаче, че и двете страни имат интерес да си трайкат. ћногооооо постни коментари.


30 март 2011 16:14 | атака
ќценка:
5
 (
5
 гласа)

Ќапълно съм съгласен -- всички са в далаверата... и предишни и сегашни. ј на он€ миш тасков утре ще му гласуват продължаване на договора на офиса.
Ѕоклуци


30 март 2011 17:43 | весо
ќценка:
2
 (
8
 гласа)

ƒалаверски е добър гей, но се крие. яко дупе има и всички го €хат.


30 март 2011 18:11 | 124
ќценка:
1
 (
5
 гласа)

—мрадиева що не го гепиш то€ далаверец. ƒобре ке ти дойде ма.


30 март 2011 20:59 | “одор
ќценка:
5
 (
7
 гласа)

’аджигаев построи тази зграда, ’аджигаев построи като подизпълнител на јгромах и улиците и кръговите кръстовища в града ....и още, и още обществени поръчки минават през фирмата му —троймакс ! «ащо гласувахме като идиоти за √≈–Ѕ като нищо не се е променило..... ? ¬сички скандали в общината минават през председатела на √≈–Ѕ - защо гласувахме за Ѕойко и  осьо като е по-лошо от преди !!


30 март 2011 21:35 | диди
ќценка:
5
 (
7
 гласа)

Ќикой не е очаквал че хаджигаев ще играе срещу хората който му имат най много доверие и му вършат всичката работа това са момчета който не се подмазват н€мат никаква изгода. но съм сигурнен че »лиев е много в част със законите и правата на гражданите се бори за т€хната справдливост .но тези алчни копелета ѕаскалев и ’аджгаев не им прави чест да ги мам€т и лъжат не се на€доха но ще им заседне един ден
—вал€м шапка на това честно момче »лиев такива ато него са единица.


30 март 2011 21:43 | марио
ќценка:
4
 (
8
 гласа)

–о€чки и »лиев не се страхувайте от тезе ненали са управници ѕаскалев не си слага подписа без за него да има от тлъстата баница почти в вс€ка зграда има по един апартамент а сега се прави на честна женичка но какво да прави човека като тр€бва да подсигури всичките си лююбовници
„ест и почтани€ на младите хора


30 март 2011 23:11 | питащ
ќценка:
-1
 (
5
 гласа)

Ќе разбирам какво се подсмивате на »лиев и –о€чки? ќпаки хора сме това българите. ≈дин път н€кой ще про€ви по-твърда гражданска позици€ да излезе н€ко€ схема на €ве и ще вземете да го изкарате едва ли не малоумен. “а нали това им е работата на общинските съветници- да защитават интереса на местната общност. ј както се вижда по един или друг начин са го постигнали в случа€. “ака, че най-малко те тр€бва да са предмет на коментарите. ƒругото е къде къде по-интересно.


31 март 2011 01:17 | адвокат
ќценка:
2
 (
4
 гласа)

ууууу отново дългата ръка на аршинкова как ще пропусне такава консултаци€


31 март 2011 03:59 | ¬C
ќценка:
3
 (
5
 гласа)

ƒобавете и името на ¬енци  ойухаров за да не се обиди. » тои намаза....


31 март 2011 08:54 | джумайли€
ќценка:
2
 (
4
 гласа)

»лиев и –о€чки не са виновни, че искат да зна€т истината, само че настъпват шефчето си ’аджигаев, който за да строи е готово да продаде и майчиното си мл€ко. »скат да зна€т истината-получават € толкова подробно и надлежно от кмета ѕаскалев, че това е една показна лекци€ за законност и защита на общинските интереси. —ами може да си направите вече изводи от сравнението ѕаскалев-’аджигаев. —ещате се какво ще стане, ако това строителче ни стане кмет-жална ни майка, ще останем без град.


31 март 2011 10:21 | хахо
ќценка:
2
 (
4
 гласа)

ƒа се срути та€ мазна сграда и да си върнат зелената площ!!!!! ј тези изброените по-горе у панделата!


31 март 2011 14:16 | до всички
ќценка:
1
 (
3
 гласа)

да, ама не, не им имна номера на ризовци, и другите подръжници на далаверски, но правилно причкапов им каза, има много още да учат та€ политика, сами си вкараха автогол... "умните момченца" от герб и сателитите им... а и ризов щеше да се разплаче, изпусна паричките...
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

 –еклама