След проверка! КПКОНПИ установи конфликт на интереси за съветниците от ОБС Благоевград Красимир Роячки от ПП ГЕРБ и Г. Янчева от БСП 

12.05.2021 12:37   20664 прочита 
КПКОНПИ прие решения за установяване на конфликт на интереси по отношение на двама общински съветници от Общински съвет – Благоевград. 

На 22. 12. 2020 г. Общинският съвет в града е приел решение, с което, с оглед епидемиологичната обстановка, за определен период от време се освобождават от заплащане на наемни вноски наемателите на някои общински имоти /заведения за хранене/, а месечните наеми на други обекти /открити площи пред такива заведения/ се намаляват.

Предложението на кмета на общината за това е било докладвано на заседанието на Общинския съвет от Красимир Роячки, в качеството му на председател на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране, и е прието от общинските съветници, като „за“ е гласувал и самият Роячки. Към момента на приемане на това решение „Роячки“ ЕООД е наемател по два договора с Община Благоевград – за открита площ от 60 кв. м. за поставяне на маси пред заведение за хранене, на пл. „Г. Измирлиев“ в града и на открита площ от 74 кв. м. със същото предназначение, на пл. „Македония“.

Дружеството – наемател е с едноличен собственик и управител - майката на съпругата на Красимир Роячки, като преди това е било притежавано от самите тях. При сключване на посочените наемни договори с Община Благоевград, „Роячки“ ЕООД е било представлявано от съпругата на общинския съветник. Комисията приема, че гласувайки на 22. 12. 2020 г. „за“ намаляване на дължимите наеми, Красимир Роячки, вместо да се отведе, е действал в частен интерес – на майката на неговата съпруга, собственик на ЕООД, което преди това е било и негова собственост. Наложена му е глоба в размер на 5000 лв. 

Подобно решение – за намаляване на размера на месечния наем по отношение на договори за общински имоти, наети с търговска цел, Общински съвет - Благоевград е приел и на 13. 11. 2020 г. „За“ е гласувала и общинският съветник Гергана Янчева. Решението касае и майката на съпруга й – едноличен търговец, която наема още от 1997 г. общински терен, на който е изграден временен търговски обект от 72 кв. м. Янчева, като общински съветник, е реализирала конфликт на интереси, като, вместо да се отведе, е участвала в приемането на решение, което облагодетелства и свързано с нея лице. Наложена й е глоба в размер на 5000 лв. 

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицата, посочени по-горе –Красимир Роячки и Гергана Бечванова - Янчева, приетите решения на КПКОНПИ не са влезли в сила. 

П. Попов