Безвъзмездно! Община Петрич ще управлява „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“  

01.07.2020 14:12   8491 прочитаМинистерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за 
управление на групова археологическа недвижима културна ценност - 
публична държавна собственост, на община Петрич за срок от 10 години. 

Археологическата недвижима културна ценност „Античен град Хераклея 
Синтика с прилежащи некрополи“, с обща площ 1013, 291 дка се намира в 
област Благоевград, община Петрич, село Рупите, местност „Кожух“. 

Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще 
подпомогне популяризирането, социализирането и развитието на 
археологическия обект. 

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и 
осъществяването на други научни, културни, образователни и 
туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на 
Закона за културното наследство от Историческия музей в град Петрич. 


В. Иванова