Ќовините на югозападна Ѕългари€
  
   –егистрац舫абравена парола

»нтервю по актуална тема! ”правител€т на ¬и  Ѕлагоевград инж. –. ƒимитрова: ѕовишаването на цената на водата ще подобри възможностите на ¬и  операторите да инвестират в по-добро качество на услугата и мрежата


19 септември 2018 09:48  1 коментар   14543 прочита—лед по-малко от месец, на 9-ти октомври, предстои събрание на ¬и  асоциаци€та, на което ще бъде разгледан важни€т казус


“емата за вдигане на цената на водата се дискутира повече от две години като в гол€ма част от ¬и  дружествата в страната повишаването на цените се случи през 2016 и 2017 г. Ќа 9 октомври предстои общо събрание на ¬и  асоциаци€та, на което въпросът ще бъде обсъден и решен.

«а всички е €сно, че без да се генерира достатъчен финансов ресурс, н€ма как държавата да инвестира сериозно в реконструкци€ на ¬и  мрежите. ¬ъпреки това въпросът за по-високите цени на битовите услуги вълнува хората и е особено актуален в момента.

—рещнахме се с инж. –осица ƒимитрова, управител на ¬и  Ѕлагоевград, за да отговори на въпроси, вълнуващи хората.

√-жо ƒимитрова, кое налага повишаването на цената на водата за региона на Ѕлагоевград, питаме ви, защото въпросът вълнува изключително много жителите на областта?

Ѕлагодар€ за възможността да отговор€ на вашите въпроси. ѕърво, бих искала да сподел€ с вашите читатели, че цената на водата в Ѕлагоевград не е промен€на от 2010 г. насам. ѕрез това време, вие сами знаете, че цените на другите комунални услуги се вдигаха многократно.

¬дигнаха се и разходите за труд, поддръжка на мрежата и материали. Ќе е възможно ние да работим и да предлагаме качествена услуга, ако н€маме насреща ресурс, с който да подкреп€ме тези дейности.

 ъм насто€щи€ момент комплексната цена, заплащана от благоевградчани е в размер на 1, 39 лв. без ƒƒ—, одобрена от 2010 г.

“€ включва н€колко компонента:

„доставка на питейна вода“ с цена 1, 02 лв. без ƒƒ—

„отвеждане на отпадъчни води“ с цена 0, 13 лв. без ƒƒ—

„пречистване на отпадъчни води“ с цена 0, 24 лв. без ƒƒ—

“ази цена е крайно недостатъчна за покриване на текущите разходи на дружеството, предвид увеличението в цените на услуги, материали и електроенерги€. ќще по-гол€мото предизвикателство за нас е, че тази цена не е достатъчна за генериране на средства за инвестиции. Ќа обособената територи€ на дружеството все още липсва консолидаци€ и ние не можем да разчитаме на допълнително финансиране от ≈вропейски€ съюз, въпреки това спазваме стриктно задължителното ниво на инвестиции, заложено в ƒоговора с јсоциаци€та по ¬и  Ѕлагоевград. ѕоради тази причина е необходимо цените на предлаганите услуги да бъдат актуализирани.

Ќашето предложение е цената на водата за клиенти на ¬и  Ѕлагоевград да се повиши с около 20 %. ѕри положение, че средното потребление на домакинство в района е 9-10 куб. метра, то поскъпването ще бъде с до 1. 80-2 лв. на домакинство, което според Ќ—» е доста под социално поносимото за област Ѕлагоевград.

–егион Ѕлагоевград е един от малкото, където все още н€ма повишаване на цената на водата.

јко погледнете към други градове от Ѕългари€ – ще видите, че в н€кои от т€х цената се вдигна до 70 %, а реално ние искаме минимално възможното повишение. «а сравнение цената на водата в други сходни по големина ¬и  ќператори е значително по-висока. Ќа територи€та на „¬и “ ≈јƒ – Ѕургас потребителите плащат комплексна цена в размер на 2, 27 лв. /куб. м. без ƒƒ—, на територи€та на „¬и  ƒобрич“ јƒ – 2, 73 лв. /куб. м. без ƒƒ—, а на територи€та на „¬и “ ≈ќќƒ – ¬раца цената е 2, 53 лв. /куб. м. без ƒƒ—.

ќсновни€т проблем във ¬и  сектора е липсата на достатъчно средства за инвестиции, но към него може да добавим вече и липсата на достатъчно средства за привличането и задържането на квалифицирана работна ръка. «а справ€не с тази ситуаци€ ћинистерството на регионалното развитие и благоустройството подготв€ нов «акон за водоснабд€ването и канализаци€та, в който е разписан тарифен модел, предвиждащ въвеждането на т. нар. такса „солидарност“ от 10 стотинки за кубик, ко€то ще се задел€ за инвестиционни нужди. »де€та е натрупаните от тази такса средства да се разпредел€т за инвестиции в регионите, в които липсва консолидаци€ на сектора.  ъм насто€щи€ момент нормативната уредба, касаеща ¬и  отрасъла, е уредена главно със «акона за водите и «акона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и техните подзаконови нормативни актове.

ƒруги€т проблем, с който се борите от доста време, е липсата на консолидаци€ в региона и оттам невъзможността да се привлича европейско финансиране за работата ви.

»ма ли напредък по този въпрос?

јсоциаци€та по ¬и  в област Ѕлагоевград е факт от три години, но липсва консолидаци€ на обособената територи€ на дружеството, което е пречка за получаване на безвъзмездно европейско финансиране във ¬и  сектора. ¬се още не сме успели ефективно да привлечем общините  ресна и —андански, но се над€вам това да се случи съвсем скоро. ѕритеснени€та на жителите на тези две общини за прекалено висока цена на предостав€ните услуги по водоснабд€ване и канализаци€ са неоснователни. ÷ената на предлаганите услуги ще бъде единна за всички потребители на дружеството на територи€та на областта.

—ъщевременно ще бъде подобрено качеството на предлаганите услуги, въвеждане и спазване на високите стандарти в сектора. ¬инаги сме заставали с лице пред хората, по вс€ко време, те могат да разчитат на нас. ѕроцесът на консолидаци€ се случи ефективно на много места в Ѕългари€ и техните асоциации усп€ват да работ€т успешно с държавата за осъществ€ване на проекти с европейско финансиране за рехабилитаци€ на мрежата и повишаване качеството на водата и услугите.

Ќека да погледнем към т€х и да вземем добри€ пример.

¬ъпреки трудностите при осигур€ване на финансов ресурс за инвестиции в съоръжени€ и реноваци€, ¬и  Ѕлагоевград се отличава с много добри показатели на работа, включително и финансови.  ак се справ€те?

— общите усили€ на мениджърски€ екип на дружеството и на всички колеги, ние постигнахме успехи в н€колко направлени€: постигнахме висока събираемост на вземани€та – над 90%, стараем се с налични€ ресурс да въвеждаме иновации, да подобр€ваме качеството и да реализираме мерки за намал€ване на загубите на вода. ѕодобр€ваме непрекъснато обслужването на нашите потребители, организираме информационни кампании и насърчаваме децата и техните родители как да пест€т водата и да € паз€т чиста. »нвестираме в обучени€ на служителите ни, мотивираме ги и да бъдат отлични професионалисти и клиентски ориентирани.

ѕодобрихме финансовите резултати за 2017 г. спр€мо 2016 г. и с реализираната от дружеството печалба придобиваме нови активи и модернизираме съществуващите във връзка с подобр€ване оперативните възможности и конкурентоспособността на дружеството. «а съжаление тези средства обаче не са достатъчни за реализаци€ на по-мащабни проекти за реконструкци€ на ¬и  мрежи или съоръжени€, каквито бихме искали да осъществим. ≈жегодно дружеството обнов€ва наличната механизаци€ и през изминалата година бе закупена каналопочистваща машина, ко€то ще даде възможност за по-ефективно обслужване на канализационната мрежа.

«ащо са необходими сериозни инвестиции за модернизиране на водопроводната мрежа?

 ато ц€ло водопроводната мрежа е стара, което не е проблем, ако т€ се поддържа и развива.

—редната й възраст в Ѕлагоевград е 35-40 години, но има и населени места с мрежи на над 50 години, като е имало периоди в които т€ не е била поддържана достатъчно. Ќашата задача е сериозна и изисква сериозен финансов ресурс - дължината на обслужваната водопроводна мрежа от дружеството е 1 557 км, а канализационната мрежа е с дължина 404 км. ќсвен ¬и  мрежите дружеството експлоатира 4 пречиствателни станции за питейни води и 4 пречиствателни станции за отпадъчни води.

¬ашата работа се оцен€ва успешно и вие получавате ежегодно авторитетни награди за опазване на околната среда. «ащо е важно да работите и в тази насока?

ѕрез юни 2018 г. ние б€хме отличени с две награди в конкурс за „Ќай- зелени компании в Ѕългар舓 на b2b Media, едната от които за ц€лостен принос в опазването на природните ресурси. »зключително горда съм, че в сво€та дейност дружеството набл€га на разделното събиране на отпадъците, рекултиваци€ на терени с утайка от пречиствателна станци€ за отпадъчни води, възстанов€ване на опожарени горски терени и укрепване на свлачища. “ова са само част от успешните мерки на дружеството, свързани с оползотвор€ването на утайките от процеса на пречистване на отпадъчните води, които и до момента са проблем на национално ниво.

ќтдел€ме и изключително внимание на нашите потребители, за важността на този безценен ресурс – водата и неговото опазване. «а мен обаче най-важната награда е доверието на потребителите, което виждам всеки ден. Ѕлагодарна съм и на всички наши служители за ежедневната им подкрепа за успешната работа на дружеството.

ѕроектът който ме вдъхнов€ва най-много е създадени€т от нас през 2017 г. „ћузей на водата“, по повод 60-годишни€ юбилей на „¬одоснабд€ване и канализац舓 ≈ќќƒ – Ѕлагоевград.

–азговар€ ѕ. »ванов

ќще за: цена  вода  ¬и   асоциаци€ ќще от: ќбщество

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


1 коментар

19 септември 2018 10:03 | MM
ќценка:
-16
 (
24
 гласа)

оооо има логика в това, което казва
   
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.