Истината за обект "Кончето"! Кметът Ат. Камбитов вкара в прокуратурата дисциплинарно уволнения гл. архитект на община Благоевград В.Тинчев! Търси наказателна отговорност за клевета и набеждаване

12.02.2019 18:41   12965 прочитаСпешно искане за търсене на наказателна отговорност от бившия главен архитект Васил Тинчев за клевета и набеждаване,депозира кметът на Благоевград Атанас Камбитов в окръжна прокуратура.Поводът са тиражирани НЕВЕРНИ твърдения на уволнения дисциплинарно главен архитект около сделка със земята на обект "Кончето" в областния център.

В изявлението си пред медии днес Тинчев твърди:, че за кратък период теренът … от публична общинска собственост е станал частна общинска. Това се случило без да има решение на Общинския съвет. Земята под него е останала публична общинска собственост.

Фактите са категорични – става дума за незаконен строеж, за подмяна на документи за собственост и за представяне на неистински такива….Един имот, в който има незаконно строителство се трансформира от публична общинска в частна общинска и защото аз не го одобрявам, ме наказват с най-тежкото наказание уволнение“, казва архитектът.

Скандалното му изявление ни провокира да направим проверка на неговите думи и какво се установи. В публичното си изявление Тинчев изрече три категорични неистини!

НЕ Е ВЯРНО че в нарушение на Закона за общинската собственост се преобразува имот от публична в частна общинска собственост.

ИСТИНАТА! / Публикуваме цялата хронология на обсъжданата сделка /

За сградата, над терена, за който се сочат неверни твърдения, е издадено Разрешение за строеж №436/90 г. Съгласно одобрените работни проекти, сградата представлява кантора на КФ „Динамик – 2“ – Благоевград и е с предназначение да изпълнява стопански функции с възможности за осигуряване на делови контакти. В последствие от Костадин Паскалев – Кмет на община Благоевград е издадена заповед №852/10.11.1999 г., с която е прехвърлено правото на строеж на обект „Кантора“ на „Динамикс Текс“ ООД. Сключен е договор №996/10.12.1999 г. за прехвърляне право на строеж върху общинска земя както следва: „Община Благоевград прехвърля правото на строеж на обект „Кантора“ на „Динамик Текс“ ООД върху 101 кв. м. РЗП в парцел І, кв. 31 по плана на ІІІ микрорайон Благоевград. Дружеството се е снабдило за същия имот с нотариален акт за собственост още през 2001 г.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот „Динамик Текс“ ООД продава на„Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД същия имот.

Съгласно нотариалния акт за покупко-продажба на недвижимия имот от 2017 г., дружество с ограничена отговорност с фирма „Динамик-текс“ ООД продава на „Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД сграда, с предназначение „административна, делова сграда“. Площта на сградата е 122 кв. м, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. За цитираната сграда са налице одобрени строителни книжа - проекти и строително разрешение.

В Общинска администрация - Благоевград е постъпило Заявление на 03.12.2018 г. от „Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД за закупуване на поземлен имот по кадастралната карта на Благоевград,. Към заявлението е приложена Скица на сграда , издадена от Началника на СГКК-Благоевград, съгласно която сградата е с предназначение „административна, делова сграда“. Приложен е и описания по-горе нотариален акт за собственост на законно изградената в имота сграда.

Съгласно одобрените подробни устройствени планове, имотът е с предназначение за „жилищно строителство и обществено обслужване“.

Арх. Васил Тинчев, в качеството му на главен архитект на Община Благоевград, е ИЗДАЛ виза за изработване на инвестиционен проект през април 2018-та за същия имот,

В съответствие с издадената Виза и ПУП, за поземлен имот по кадастралната карта на Благоевград е съставен Акт за частна общинска собственост

По повод постъпилото заявление , е отправено Предложение до Общински съвет Благоевград за продажбата му по Закона за общинската собственост на „Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД. Представен е и доклад за експертна оценка на поземления имот, съгласно който пазарната му стойност е 54 717 лева без начислен ДДС. Представено е и Удостоверение за данъчна оценка

Със свое решение Общински съвет Благоевград е включил поземления имот по кадастралната карта на Благоевград с площ от 155 кв. м, представляващ УПИ I-610.276, кв. 31 по плана на III-ти микрорайон в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост , за продажбата му на „Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД. Общинският съвет е одобрил и доклада за експертна оценка на поземления имот.

След решението на ОБС на Кмета на Община Благоевград е наредено имотът да се продаде на „Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД .

Налага се изводът ,че ТЕРЕНЪТ ПОД СГРАДАТА НИКОГА НЕ Е ИМАЛ ХАРАКТЕР НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ и твърденията на архитект Тинчев не отговарят на истината .

Още към момента на учредяване на правото на строеж върху този терен, категорично е установено, че същият е частна общинска собственост. Имотът няма промяна в режима на застрояване или отреждане, за да придобие статут на публична общинска собственост впоследствие, което от своя страна да предполага необходимост от решение на Общински съвет за промяна на вида на собствеността от публична в частна.

От всичко това става ясно, че НЕ Е ВЯРНО, че архитект Тинчев е направил отказ да одобри проекта!

ИСТИНАТА:

Архитект Васил Тинчев е ИЗДАЛ виза за проектиране и никога не е Постановявал изричен отказ по отношение на одобряване на строителните книжа за имота,

НЕ Е ВЯРНО, че Тинчев е уволнен заради този проект!

ИСТИНАТА: Тинчев бе уволнен дисциплирано за това, че Е ИЗДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ за строеж в нарушение на правилата и нормативите за застрояване на друг строеж. Проверката бе направена по жалба на благоевградчанина Р. Зашев, а кметът Камбитов на пресконференция съобщи, че архитектът по повод на проверката "в четири изречения го излъгал четири пъти".

В качеството си на длъжностно лице Тинчев е изрекъл клеветнически твърдения ,които набеждават друго длъжностно лице в извършване на незаконни действия. В този смисъл кметът Камбитов е поискал от прокуратурата да се потърси наказателна отговорност на архитекта,който дни по рано пак в медийни изявления заяви, че докато е работил в общината е работил спокойно без всякакъв натиск и по никакъв начин не подсказа, че е имал проблеми около този проект, така като днес твърди.

Потърсихме кмета Камбитов за коментар и той бе лаконичен: Безочливи лъжи ,подал съм сигнал в прокуратурата. Крайно време е да се спре с тиражирането на фалшиви новини от платени медии и мести псевдополитици, колкото до архитекта, това е доказателство, че съм взел правилното решение, признавам, че закъснях.

Архитект Тинчев е интересен бивш държавен служител, който се оказа едър имотен собственик. Интересно е как той се е сдобил 27 имота, апартаменти, посочени официално в годишната му декларация. Очаквайте разследването ни по тази тема...

 

П. Петров